Pedagogiem
skolotājs

Gatavojoties jaunajam, 2021./2022.mācību gadam, augustā valdība apstiprinājusi vairākus Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas paredz izmaiņas izglītības iestāžu darba organizācijā un finansējuma aprēķināšanā pedagogu atalgojumam.

No 2021. gada 1. septembra pašvaldībām, valsts augstskolām un privāto izglītības iestāžu dibinātājiem, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu, būs tiesības pārdalīt piešķirto finansējumu pedagogu darba samaksai starp attiecīgā dibinātāja izglītības iestādēm un pārskaitīt to citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm. Tieši vispārējās vidējās izglītības programmās līdz ar pilnveidotā mācību satura ieviešanas uzsākšanu ir notikusi būtiska mācību pieejas maiņa, paredzēta intensīvāka tehnoloģisko rīku un risinājumu izmantošana, kā arī pedagogu un izglītības iestāžu sadarbība. Tāpēc sadarbības partneru iesaiste ir viens no iespējamiem risinājumiem izglītības iestādei piedāvāt un īstenot mācību priekšmetus (kursus) vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros, tajā skaitā attālinātās mācībās.

Valdība ir veikusi arī vairākus precizējumus finansējuma aprēķināšanā pedagogu atalgojumam. Tā, tiek ieviests jauns aprēķina koeficients 0,1 apmērā attiecībā uz skolēniem, kas pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē. Koeficienta apmērs tika noteikts, ņemot vērā 1.-6. klases mācību priekšmetu skaitu un attiecīgo vecākiem nepieciešamo konsultāciju, kā arī pārbaudes darbu skaitu. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi, 17. augustā valdība pieņēma lēmumu, ka izglītību ģimenē pamatizglītības posmā var īstenot arī 7. un 8. klasē. Attiecībā uz 7. un 8.klasēm pedagogu darba samaksas aprēķināšanai tiks piemēroti vispārējie koeficienti, kas attiecas uz klātienes mācību procesu.

Lai novērstu situācijas, kad tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās skolēns mācības vienā un tajā pašā klasē uzsāk atkārtoti, tiek noteikts, ka šādos gadījumos gan  privātajām, gan pašvaldību, gan valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēm piemērojams uz pusi mazāks aprēķina koeficients - 0,3 (līdzšinējā 0,6 vietā). Šis nosacījums būs spēkā arī tad, ja izglītojamais tālmācībā uzsāks mācības citā izglītības iestādē otro gadu pēc kārtas vienā klasē.

Ar grozījumiem noteikumos nodrošināta arī mērķdotācijas pedagogu darba samaksai finansējuma apmēra nemainība 2021./2022. mācību gadam – aprēķināto finansējumu 2021./2022. mācību gadam ministrija pārskaitīs pašvaldībām atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, taču finansējumu aprēķinot atbilstoši tam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Šāda pieeja ļauj saglabāt nemainīgu valsts budžetā paredzēto finansējuma apmēru un vienlaikus arī nodrošina grāmatvedības prasību ievērošanu jaunajās administratīvi teritoriālajās vienības, kādas tās ir pēc 2021. gada 1. jūlija.

Lai pašvaldību sniegtā grāmatvedības informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga, pašvaldībām pārskati jāiesniedz divas reizes budžeta gada ietvaros.

Ar valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem var iepazīties MK tīmekļvietnē:

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs".

Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".