tēvs un meita

Izpildot pedagogu izvirzītās prasības, par kurām tika panākta vienošanās pirms plānotā streika šā gada septembrī, otrdien, 2022. gada 13. decembrī, valdība atbalstīja  finansējuma piešķiršanu 61 671 021 eiro apmērā 2023. gadā un 62 383 053 eiro 2024. gadā un turpmāk.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos apstiprināti, lai sabalansētu darba slodzi un atalgojumu pedagogiem visās izglītības pakāpēs - pirmsskolā, vispārējā pamata un vidējās izglītības pakāpē, profesionālajā izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā, kā arī, lai palielinātu zemāko mēneša darba algas likmi pirmsskolas iestāžu pedagogiem.

Pirmsskolas izglītības pedagogiem no 2023. gada 1. janvāra zemākā  samaksa par darba algas likmi palielinās par 100 eiro, sasniedzot 1070 eiro. Tādējādi turpina sarukt pirmsskolas pedagogu vienas stundas darba samaksas atšķirība salīdzinājumā ar pārējām izglītības pakāpēm (pirmsskolā – 6,69 eiro/st., pedagogiem pārējās pakāpēs – 7,50 eiro/st.). Vienlaikus no 2023. gada 1. septembra tiek noteikts slodzes sastāvs, kas paredz 34 stundas nodarbību vadīšanai un 6 stundas citu pienākumu veikšanai (šobrīd – 4 stundas).

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem no 2023. gada 1. septembra zemākā mēneša darba algas likme tiek palielināta uz 1080 eiro, vienlaikus nosakot 36 stundu darba nedēļu.

Tāpat grozījumi paredz, ka no 2023. gada 1. septembra skolotāju nedēļas slodzi veido līdz 65% mācību stundu vadīšana un ne mazāk par 35% – pārējie pienākumi. Tāpat paredzēts, ka  izglītības iestādes vadītājs un pedagogs var vienoties arī par citu darba slodzes sadalījumu.

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem noteikta 1320 stundu darba slodze gadā, sabalansējot kontaktstundas un citus pedagoga pienākumus. Apstiprinātie MK noteikumu grozījumi paredz papildu finansējumu 11% apmērā salīdzinājumā ar 2022. gada profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas dotāciju.

Profesionālās ievirzes pedagogiem darba slodze nedēļā saglabājas 30 stundas, no kurām 4 stundas paredzētas, lai sagatavotos nodarbībām un citu pienākumu veikšanai. Izglītības iestādes vadītājs un profesionālās ievirzes pedagogs saglabā tiesības vienoties arī par citu slodzes sadalījumu, bet kontaktstundu un pārējā darba laika proporcija nedrīkst būt zemāka  par šobrīd noteiktajām 28 un 2 stundām.

Interešu izglītībai papildus piešķirti 2,2 milj. eiro, kas ir 11% palielinājums pret 2022.gada bāzē apstiprināto finansējumu. Papildus piešķirtais finansējums no 2023. gada 1. janvāra ļaus sabalansēt interešu izglītības pedagogu darba slodzi, pakāpeniski palielinot stundu skaitu, kas nepieciešams, lai sagatavotos nodarbībām.

Grozījumi MK noteikumos palielina arī valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai,  paredzot papildu finansējumu pedagogu darba slodzes sabalansēšanai, samaksai par papildu stundām cita pedagoģiskā darba pienākumu veikšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai. 

Līdz 2023. gada 1. septembrim papildu finansējums tiek paredzēts galvenokārt slodzes līdzsvarošanai, taču, ja tas nav iespējams, tad arī likmes kāpināšanai līdz 60% pret šobrīd noteikto zemāko likmi (līdz šim likmi varēja kāpināt līdz 50%).

Plānotā zemākās darba algas likmes paaugstināšana saistībā ar 1,5 līdz 4 gadus veco bērnu izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksas nodrošināšanu radīs ietekmi uz pašvaldību budžetiem: pēc IZM aplēsēm – indikatīvi 12 326 976 eiro 2023. gadam un turpmāk ik gadu.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.