ES struktūrfondi
Bufalo grupa

Šodien, 27. janvārī, uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Ņujorkas štata Bufalo Universitāti, dodas 20 no kopā 22 Latvijas augstākās izglītības mācībspēkiem, lai apgūtu jaunākās tendences un metodes informāciju tehnoloģiju kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. Eiropas Savienības fondu* projekta ietvaros Latvijas mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti Latvijā, nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, un veicināt šo iegūto zināšanu pārnesi jauno speciālistu apmācībā. Programmu organizē Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Programmu administrē Riga Business School, kas ir Rīgas Tehniskās Universitātes struktūrvienība.

2022. gada pavasara semestrī uz Bufalo Universitāti dodas 22 pasniedzēji no Rīgas Tehniskās universitātes, Riga Business School, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Kultūras Akadēmijas, Banku Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas. Šī ir jau ceturtā pasniedzēju grupa, kas Bufalo Universitātē apgūs progresīvas digitālās kompetences un līderību pieredzējušo ASV pasniedzēju vadībā, iejūtoties pilna laika studiju grafikā.

Riga Business School direktors Jānis Grēviņš:  “Šobrīd esam divu studiju semestru mijā. Ir patiess gandarījums par decembra beigās no mācībām atbraukušo pasniedzēju motivāciju uzlabot un jaunveidot mācību programmas, integrējot Bufalo Universitātē jauniegūtās zināšanas gan mācību procesa uzlabošanā, gan kursu satura pilnveidē. Vienlaikus tikko esam pavadījuši jaunu mācībspēku grupu, kas Bufalo Universitātē pavadīs četrus mēnešus pilna laika studijās. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs Latvijas mācībspēku pilnveidei, jo tehnoloģiju laikmets un tā dotās iespējas pieprasa aktīvāku tehnoloģiju iekļaušanu gan mācību procesa organizēšanā, gan integrēšanā ikdienas procesu veidošanā biznesa vidē un valsts pārvaldē.”    

"Lai gan attālināto studiju laikā daļa mācībspēku būtiski uzlaboja savas digitālās prasmes, studiju procesā ieviešot dažādu platformu un rīku izmantošanu, IT nozare strauji attīstās, radot aizvien jaunas metodes. Esmu gandarīta, ka Latvijas mācībspēki ir tik aktīvi to apguvē – aizvadītā gada beigās 22 dažādu Latvijas augstskolu pasniedzēji atgriezās Latvijā pēc pilna laika studijām un šogad turp dodas jau nākamā grupa. Ļoti būtiski, ka šajās apmācībās īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju arī citās jomās, sekmējot mūsu mācībspēku konkurētspēju un profesionalitāti," uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Māra Pudāne, doktorante, zinātniskā asistente, Rīgas Tehniskā universitāte: “Bufalo pieredze pirms diviem gadiem mainīja gan manu skatījumu uz augstākajā izglītībā apgūstamajām prasmēm un to līmeni, gan arī sniedza ieskatu paņēmienos un metodēs, lai studenti attīstītu gan tehniskās iemaņas, gan arī profesionālās īpašības. Šo pieredzi jau esmu izmantojusi, lai uzlabotu savus kursus Rīgas Tehniskajā Universitātē. Braucot otrajā reizē, galvenais mērķis ir pievērst uzmanību tam, kādā veidā ASV administratīvā sistēma atbalsta mācībspēku pilnveidi un studentu piesaisti darbam universitātē, tādējādi nodrošinot augstu tehnisko līmeni dažādos kursos. Protams, ar īpašu interesi šoreiz apmeklēšu otrā brauciena jaunumu - Bufalo Universitātes pasniedzēju apmācības. Šī kursu kopa paredzēta jauno pasniedzēju un pētnieku sagatavošanai un apmācībai, kas savukārt ļauj kvalitatīvāk iesaistīties dažādos universitātes procesos.”

Dace Reihmane, docētāja, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte: “Līdz šim savā akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā būtiskāko izaugsmi un pieredzi es ieguvu, studējot un strādājot Dānijā, Kopenhāgenas universitātē, Xlab. Dānijā pavadītais doktorantūras laiks man ir devis fundamentālas zināšanas pētniecībā, kuras pielietoju ikdienā, tai skaitā daloties ar tām arī ar studentiem. Manuprāt, tieši šī pieredze ļoti būtiski ir veidojusi mani kā personību. Kad rudens semestrī uzzināju par iespēju doties uz mācībām ASV Bufalo universitātē, nolēmu, ka šis varētu būt lielisks brīdis, lai papildinātu savas prasmes un zināšanas. Kā reiz ir noslēdzies apjomīgs darbs, pilnībā ieviests jauns, moderns studiju kurss RSU studiju programmas Medicīna ietvaros. Esmu gatava jaunam izaicinājumam un iespējām.

Pašā pirmajā projekta dalībnieku sanāksmē izjutu milzu gandarījumu, ka esmu nokļuvusi to mācībspēku vidū, kuriem ir iespēja doties uz ASV un pilnveidot savas prasmes IT tehnoloģijās un komunikācijā. Un šo gandarījumu sajūtu radīja šīs programmas mērķi un ilgtspēja.  IT tehnoloģijas nav nākotne, tās jau ir mūsu ikdiena un ir ienākušas teju katrā profesijā, tāpēc to apgūšanai būtu jāvelta laiks jebkurā studiju programmā. Ceru, ka zināšanas, kuras apgūšu ASV un varēšu sniegt studentiem, būs viens solis tuvāk viņu mērķu piepildījumam.

Programmas izveides ietvaros Rīgas Tehniskā Universitāte nodrošina iespēju izvēlētiem pasniedzējiem studēt Ņujorkas štata Bufalo Universitātē kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā, apgūstot saturu, par ko  Rīgas Tehniskā Universitāte ar Bufalo Universitāti iepriekš vienojušās sadarbības līguma ietvaros. Savukārt, projekta vadība un uzraudzība uzticēta Riga Business School.

Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanā šī projekta ietvaros uz ASV devās 2019. gadā, un kopā šobrīd Bufalo Universitātē zinības smēlušies jau 36 mācībspēki no Latvijas. Šī ERAF projekta īstenošana plānota līdz 2023. gadam.

Kvalifikācijas paaugstināšanas programmas ietvaros mācībspēki apguva jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. Studijas Bufalo Universitātē veicina prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī paplašina pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Īpašs uzsvars tika likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc programmas ietvaros mācībspēkiem bija iespēja izvēlēties digitālos priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

Projekta nosaukums un finansējošais fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”