Izglītība
Jaunais mācību gads

Trešdien, 23. augustā, norisinājās ikgadējā vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldības izglītības speciālistu izglītības konference “Vienoti mēs vienotā skolā”, kuras ietvaros par Valsts izglītības satura centra aktualitātēm preses konferencē informēja centra vadītāja Liene Voroņenko.

“Lai gan jaunā mācību satura un ieviešanas laikā nācās pārvarēt būtiskus izaicinājumus, šobrīd turpinām strādāt pie dažādu risinājumu pilnveides. Jau šobrīd zinām, ka pāreja uz jauno izglītības standartu risinās ne tikai darba tirgus un globalizācijas problēmas, bet arī jau agrīni mudinās skolēnus iegūt tādu izglītību, kas ļauj konkurēt ar citiem Eiropas skolēniem. Ir jāturpina sniegt nepieciešamais atbalsts pedagogiem, ir jāturpina darbs pie tā, lai mēs biežāk viens otru sadzirdētu, ieklausītos un spētu rast risinājumus, kas virza mūs uz tādu skolu, kurā ikvienam ir prieks mācīt un mācīties.”

Īsumā par būtisko: 

 • Jaunā standarta ieviešanas procesā varēja manīt, ka sekmes ir ļoti dažādas - gan starp dažādiem mācību priekšmetiem, gan dažādiem vecumposmiem. Šobrīd noslēguma fāzē ir gan kvantitatīvais, gan kvalitatīvais pētījums par jaunā izglītības satura ieviešanu, un ar tā rezultātiem plānots iepazīstināt septembrī. 
 • Latviešu valodā, pamatojoties uz pieprasījumu, ir izstrādāts jauns mācību programmas paraugs pedagogiem, ar ko pedagogi jau ir iepazīstināti. Sadarbībā ar Latviešu valodas skolotāju asociāciju ir panākta vienošanās arī par nepieciešamo mācību līdzekļu izstrādi. Tuvākajos trīs gados pievērsta pastiprināta uzmanība skolēnu latviešu valodas apguvei visos mācību līmeņos, bet visvairāk - pamatskolā. 
 • Vēsturē un sociālajās zinātnēs joprojām notiek komunikācija ar skolotāju asociāciju par alternatīva programmas parauga izstrādi, kurā vēstures un sociālo zinātņu priekšmeti tiktu nodalīti, tādā veidā ļaujot realizēt šo mācību kursu apguvi atsevišķi. Skolotāji ir izteikuši gatavību piedalīties mācību līdzekļu izstrādē, tādējādi vidusskolas posmā nodrošinot pedagogiem atbilstošus atbalsta materiālus. 
 • Attiecībā uz programmēšanu jau ir panākta vienošanās par atsevišķiem grozījumiem izglītības standartā, kas visticamāk tiks veikti, mainot sasniedzamos rezultātus. Vienlaikus jau ir izvērtēta parauga programma, un šajā mācību gadā ir pieejams Hārvardas Universitātes mācību resursu nodrošinājums, lai maksimāli atbalstītu šī mācību kursa ieviešanu. 
 • Arī dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta programmā ir veiktas izmaiņas, kā arī aprobēts Oksfordas Universitātes mācību saturs, kas arī tiek piedāvāts skolotāju atbalstam.
 • Paplašinot sporta un veselības mācību priekšmetu ar veselības un drošības jautājumiem, tuvākajos gados nāksies strādāt pie skolēnu motivācijas ar prieku piedalīties sporta nodarbībās, būt fiziski aktīvam un gūt izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Tas nebūs īstenojams tikai sporta skolotājam vienam, būs nepieciešama sadarbība arī ar sabiedriskajām organizācijām un sociālajiem partneriem.
 • Attiecībā uz mācību literatūru ir apkopoti visi mācību līdzekļi, ko izdevniecības ir sagatavojušas, un ir gandarījums, ka rekordīsā laikā pēc standarta ieviešanas ir klašu grupas, kurās ir pieejams pilns mācību līdzekļu komplekts. Liene Voroņenko izsaka cerību, ka pašvaldībām šis apkopojums palīdzēs, lai nodrošinātu nepieciešamos mācību līdzekļus izglītības iestādēs. Standarta ieviešana bija izaicinājumu pilns posms īpaši attiecībā uz obligāto vidusskolas eksāmenu kādā no dabaszinātnēm, tāpēc VISC saredzēja nepieciešamību iesaistīties mācību līdzekļu izstrādē. Pašlaik ir pabeigts Fizika I mācību līdzekļu komplekts, tāpat šogad tiks sagatavoti mācību resursi bioloģijā un ķīmijā, kas būs brīvi pieejami katrai skolai www.skolo.lv platformā. 
 • Ir secināts, ka mācību līdzekļu pieejamība kavē mācību kursu sekmīgu apguvi, tāpēc ir izveidotas ceļa kartes skolotājiem, kur attiecīgi katram tematam ir pievienota informācija par mācību līdzekļiem, kas izmantojami konkrētā temata apguvē. Joprojām turpinās arī dažādu mācību līdzekļu izvērtēšana, un plānots, ka tuvākajos gados vislielākā uzmanība tiks pievērsta latviešu valodai un matemātikai. 
 • Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis uzskates materiālu, lai pārskatāmā un vienkāršā veidā ilustrētu šobrīd pieejamo mācību literatūru, kas ir izmantojama mācību procesā 
 • Lai atvieglotu skolotāju darbu, ir izstrādātas vadlīnijas pārejai uz mācībām latviešu valodā 

22. augustā Ministru kabinets apstiprināja jaunās vērtēšanas pieejas ieviešanu, sākot ar 2024./2025. mācību gadu, kas ir lielisks solis attiecībā uz problēmu risināšanu, ko varēja novērot pēc 2022./2023. mācību gada eksāmenu sesijas. Ieviešot jauno mācību saturu, sabiedrībā valdīja dažāda izpratne par vērtēšanas procesu izglītības iestādēs. Tika novēroti atsevišķi gadījumi, kad vērtējums dominē pār tā ieguves mērķi, proti, atzīmes ieguve kļūst par sava veida cīņu, nevis atbalstu mācību satura apguvē. Iepriekšminēto iemeslu dēļ jaunās vērtēšanas sistēmas ieviešanā būs ļoti nozīmīga sadarbība starp skolu direktoriem, pedagogiem un pašvaldību izglītības speciālistiem. Tāpat svarīgi ir informēt arī sabiedrību, tāpēc oktobrī un novembrī tiek plānots publicēt informatīvos atbalsta materiālus, ar kā palīdzību tiks informēti arī vecāki par jauno vērtēšanas sistēmu. 

Jau tagad ir izstrādātas vadlīnijas par vērtēšanas principu piemērošanu, un turpinās darbs pie metodiskā līdzekļa par to, kā tiek veidoti pārbaudes darbi. Svarīgi atzīmēt, ka vērtēšanas principu ieviešana būs diskutējama izglītības iestādēs, jo vērtēšanas sistēma ir efektīva tad, kad visā mācību iestādē ir vienota izpratne par vērtēšanas principu piemērošanu. Liene Voroņenko izsaka cerību, ka jaunā vērtēšana pieeja ļaus skolēniem saprast, vai viņi ir gatavi eksāmeniem. 

Attiecībā uz valsts pārbaudes darbiem visu vasaru ir ieguldīts darbs apelāciju izskatīšanā, kuru šogad ir bijis rekorddaudz. Apelāciju process noslēdzās augusta noslēgumā 9. klasēm un septembra vidū 12. klasēm. Noslēdzot katru etapu, plānots informēt sabiedrību par secinājumiem. Reģistrācija valsts pārbaudes darbiem šajā mācību gadā notiks līdz 15. decembrim, kas ir svarīgi, lai skolēni izdarītu izvēli par labu viņiem sekmīgākajiem mācību priekšmetiem. 

Šogad eksāmenu sesijā ir jauns pārbaudes darbs - monitoringa darbs 11. klasē dabaszinātņu jomā, kur skolēni varēs izvēlēties starp bioloģiju, ķīmiju, fiziku vai dabaszinībām vispārīgajā līmenī. Tuvākajos gados tiks aprobēts eksāmens, kas tiks ieviests jau pēc diviem mācību gadiem. 

 • Sertifikātus pamatskolai plānots izsniegt 21. jūnijā, bet vidusskolai - 11. jūlijā. 
 • Tiešsaistē norisināsies kultūras un mākslas, programmēšanas un ģeogrāfijas eksāmens. 

30. augustā plkst. 13.00 pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un citi interesenti tiek aicināti uz Valsts izglītības satura centra (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) tiešsaistes semināru par jaunā 2023./2024. mācību gada aktualitātēm, tajā būs iespēja uzzināt vairāk arī par izmaiņām vērtēšanas pieejā un kārtībā, ko izglītības iestādes var īstenot jau šobrīd.