grants

Sākoties 2021./2022. akadēmiskajam gadam, 14 Latvijas augstskolās tiek īstenots doktorantūras grantu atklātais konkurss, kurā var pieteikties gan esošie doktoranti un zinātniskā doktora grāda pretendenti, gan arī jaunie doktoranti. Granta ieguvēji saņems jaunajā doktorantūras modelī plānoto doktoranta atalgojumu 1000 eiro mēnesī par pusslodzi (ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās garantijas), kā arī tiks segtas iespējamās pētniecības un mobilitātes izmaksas 400 eiro mēnesī.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā”  doktorantūras granti ir pieejami šādās augstskolās, kurām ir vērā ņemama pētniecības kapacitāte: Daugavpils Universitāte; Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju; Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Latvijas Universitāte; Liepājas Universitāte; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu; Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju; Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Banku augstskolu.

Augstskolas kā doktorantūras īstenotājas organizē atklāto konkursu un veic doktorantūras grantu ieguvēju atlasi, kā arī  nodrošina otru slodzes  daļu (vai vismaz daļu no tās), iesaistot un nodarbinot doktorantu vai zinātniskā doktora grāda pretendentu  pētnieciskajā vai studiju darbā. Aicinām sekot informācijai savas augstskolas tīmekļa vietnē par pieteikšanās termiņiem un granta piešķiršanas nosacījumiem.

Līdz 2023. gada beigām ES atbalsta fondu un valsts budžeta līdzfinansējums 11,9 miljonu eiro apmērā būs pieejams 341 doktorantam. Vērtējot katras augstskolas pētniecisko sniegumu, finansējums un doktorantu granta vietu skaits ir noteikts katrai augstskolai dalījumā pa zinātņu nozarēm. Pakāpeniski ieviešot jauno doktorantūras modeli, tiek plānots, ka, sākot no 2024. gada, visiem no jauna uzņemtajiem doktorantiem, kuri konkursa kārtībā būs ieguvuši valsts budžeta studiju vietu, doktoranta atalgojums tiks piešķirts automātiski. Proti, doktoranta atalgojums būs daļa no konkursa kārtībā iegūtās valsts budžeta studiju vietas un tiks nodrošināts uz visu doktorantūras laiku (trīs līdz četrus studiju gadus).

Ar ES fondu finansējuma Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem var iepazīties šeit.