Norplus karte

Šodien, 2022. gada 4. oktobrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Nordplus programmas jaunajā 2023. līdz 2027. gada periodā. Latvijas projektu īstenotāji arī turpmāk varēs saņemt finansiālu atbalstu aptuveni 1 milj. eiro apmērā inovatīviem projektiem, risinājumiem un mobilitātēm.

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota sadarbības programma izglītības jomā starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Latvija programmā piedalās kopš 2008. gada. Nordplus projekti aptver visus izglītības līmeņus un to īstenotāju vidū ir gan valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, gan arī biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi. Projektos piedalās skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji un pedagoģiskais personāls, studenti un pasniedzēji, kā arī pieaugušo izglītībā iesaistītie un izglītojamie. Nordplus programmas  projekti sniedz iespēju iedzīvotājiem risināt konkrētas vajadzības un attīstīt iniciatīvas vietējā līmenī.

Nordplus programmas granta vidējais apmērs vienam projektam no 2018. līdz 2022. gadam bija aptuveni 26 000 eiro. Šajā laika posmā 736 Latvijas organizācijas, iestādes un uzņēmumi ir iesaistījušies Nordplus projektos gan kā koordinatori, gan partneri. Latvijas koordinatori saņēmuši atbalstu 204 projektu īstenošanai, kuriem kopsummā piešķirts finansējums vairāk nekā 4 milj. eiro apmērā. Sevišķi aktīva dalība bijusi Jauniešu izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammās, kur Nordplus atbalsts ir vienkāršāk pieejams, it īpaši organizācijām un iestādēm bez iepriekšējas starptautiskas sadarbības pieredzes. Par pieteikumu kvalitatīvu izstrādi Latvijā liecina konkursu rezultāti - 2022. gadā kopējais iesniegtais Latvijas koordinēto projektu pieteikumu skaits bija 46, no kuriem apstiprināti 33 projekti, savukārt 115 projektos Latvijas izglītības iestādes un organizācijas, pārsvarā augstākās izglītības apakšprogrammā, iesaistījušās kā partneri.

Salīdzinot ar citām finansiālās palīdzības programmām, Nordplus ir salīdzinoši vienkārša pieteikšanās, administrēšanas un atskaišu sistēma, līdz ar to programma ir pieprasīta projektu iesniedzēju vidū.  Nordplus finansēšanas principi piemērojamo likmju, piešķirtā granta apmēra un saņemto avansa maksājumu plūsmas ziņā ir piemēroti organizācijām un uzņēmumiem ar ierobežotu finanšu kapacitāti, tāpēc arī nelielas organizācijas spēj veiksmīgi īstenot savu pirmo starptautisko projektu.

IZM veic ikgadējas dalības iemaksas Nordplus programmas budžetā uz vienlīdzīgiem nosacījumiem ar pārējām dalībvalstīm, proporcionāli nacionālajam kopproduktam. Dalība ir finansiāli izdevīga, jo projektu īstenošanai no Nordplus tiek saņemts ievērojami vairāk, nekā Latvijas veiktās iemaksas - projekti saņem Nordplus finansējumu ap 907 400 eiro ik gadu, bet dalībai iemaksājām ap 215 00 eiro.

Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāka informācija VIAA tīmekļvietnē.

2022. gada 4. oktobrī valdībā apstiprinātais informatīvais ziņojums „Par Latvijas dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas 2023. – 2027. gada periodā” pieejams MK tīmekļvietnē.


Attēls: https://www.nordplusonline.org/