Ministre tiekas ar Vācijas vēstnieku

Pirmdien, 2021. gada 6. septembrī, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece tikās ar  Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieku Latvijas Republikā Kristianu Heltu. Viena no galvenajām sarunas tēmām bija vācu valodas apguve.

Latvijā daudzi skolēni izvēlas iespēju skolā mācīties vācu valodu. 2020./2021. mācību gadā vairāk nekā 25 000 skolēnu 275 skolās mācījās vācu valodu, galvenokārt kā otro svešvalodu.

Sarunas laikā tika pārrunātas iespējas, kā, īstenojot  kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, veicināt vācu valodas kā pirmās, otrās  un trešās svešvalodas apguvi, kā atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi  un  skolēnu aktīvu iesaistīšanos vācu valodas apguvē.

Ministre un vēstnieka kungs pārrunāja iespējas, kā koordinēt sadarbību ar institūcijām, iesaistot augta līmeņa ekspertus, pedagogus, augstskolu mācībspēkus un vecākus, lai nodrošinātu visaptverošu sadarbību, kas vērsta uz izcilību un augstiem sasniegumiem izglītībā. Vēstnieks ļoti atzinīgi novērtēja sadarbību ar izglītības iestādēm Latvijā, kurās rasta iespēja padziļināti apgūt gan vācu valodu un kultūru, gan arī mācību priekšmetus vācu valodā. Vācu valodas diploms DSD, kuru patlaban piedāvā 11 Latvijas skolas un kam sagatavoties palīdz arī vācu valodas skolotāji no Vācijas, kā arī Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centra konsultants, tiek augstu novērtēts starptautiskā līmenī.

A.Muižniece: “Mēs augstu novērtējam Vācijas vēstniecības, Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centra un Gētes institūta Rīgā atbalstu un ieguldījumu, veicinot vācu valodas apguvi un mācīšanu Latvijā. Nozīmīga ir Valsts izglītības satura centra  un Gētes institūta Rīgā sadarbība, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu par mācību programmām, jaunām mācību pieejām un vācu valodas eksāmeniem. Mēs esam pateicīgi arī par Vācijas atbalstu Latvijas vācu valodas skolotāju profesionālajai pilnveidei.”

Sarunas noslēgumā abas puses pārrunāja līdzšinējo sadarbību profesionālajā izglītībā un turpmākās sadarbības iespējas darba tirgum nepieciešamo prasmju nodrošināšanai, tai skaitā augsti kvalificēta darbaspēka sagatavošanai Latvijā. Atzinīgi tika novērtēts arī Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras līdzšinējais ieguldījums profesionālās izglītības attīstībā. Ministre pauda gandarījumu par jaunām attīstības un sadarbības perspektīvām, ko sniedz šādi sadarbības projekti, veicinot Latvijas izaugsmi un konkurētspēju.