attēls

Lai atbalstītu izcilākos Latvijas zinātnieku pētījumus un līdz ar to mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz tautsaimniecību, valdība šodien, 2020.gada 8.septembrī, lēma par finansējuma piešķiršanu individuālo zinātnieku projektu īstenošanai fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros. Pirmo reizi Latvijas izcilākie zinātnieki konkursa kārtībā saņems finansējumu individuāliem pētniecības projektiem. Konkurss sniegs ieguldījumu augstskolu un zinātnisko institūtu izcilības stiprināšanā un veicinās akadēmiskās karjeras reformas uzsākšanu.

Jau 2020. gada 11. augustā valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto priekšlikumu Latvijas zinātnieku individuālo pētniecības projektu īstenošanai. Kopējais finansējums 11,2 miljoni eiro (no kuriem vairāk nekā 2,4 miljoni eiro paredzēti šogad) nodrošinās vismaz 100 pētniecības grantus katru 100 000 eiro apmērā Latvijas izcilākajiem zinātniekiem individuālu pētniecības projektu īstenošanai visās zinātnes nozarēs. Ar šo finansējumu plānots segt pētniecības projekta iesniedzēja un viņa komandas atalgojumu, darba vietas, laboratoriju iekārtošanas, kā arī citus ar pētniecību saistītus izdevumus. Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir zinātniskā kvalitāte un to piešķirs atklāta projektu konkursa kārtībā, izmantojot fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmu.

Projektu mērķis ir nodrošināt sešu zinātnes nozaru grupu attīstību, radīt jaunas zināšanas, veicināt jaunu vai stiprināt esošo individuālo zinātnieku vadīto zinātnisko grupu attīstību. Individuālo pētniecības projektu īstenošanai būs tieša ietekme uz ekonomikas atveseļošanos, veicinot tautsaimniecības transformāciju uz augstāku pievienotas vērtības produktu un pakalpojumu ražošanu.

Individuālo zinātnieku granti radīs iespēju izcilākajiem pētniekiem paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, sagatavojoties 2022. gadā plānotajai garantētās nodarbinātības jeb tenūras (no angļu val. tenure) sistēmas ieviešanai, kas ir akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas sastāvdaļa.

Paziņojums par fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklāto konkursu publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Konkursa nolikums publicēts šeit.