Izglītība Valsts valoda Vienota skola
Mācības

Mazākumtautību izglītojamiem pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē nodrošina iespējas interešu izglītībā apgūt mazākumtautību valodu un kultūrvēsturi ar mērķi – saglabāt un attīstīt mazākumtautību identitāti, valodu un kultūras savdabību. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumi par interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām un grozījumi interešu izglītības programmu finansēšanas kārtībā, kas šodien, 2023. gada 29. augustā, apstiprināti valdībā.

Lai bērniem, ārpus skolas formālā izglītības procesa, būtu iespējas papildus attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, šādas iespējas tiek nodrošinātas interešu izglītībā, paredzot arī atbilstošu valsts finansējumu pašvaldībām. Mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguves iespējas interešu izglītībā tiek nodrošinātas atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un saskaņā ar starptautiskajām saistībām.

Mazākumtautību interešu izglītības programmas paredzētas jebkuram Latvijā dzīvojošo mazākumtautību izglītojamam, ņemot vērā, ka katrai etniskajai mērķgrupai var būt savas vajadzības un intereses, kas balstās valodas un kultūrvēstures apgūšanā un praktizēšanā. Vienlaikus programmā var darboties arī tie izglītojamie, kuri nepieder pie mazākumtautības, bet ir interese apgūt mazākumtautību valodu un kultūras vērtības. 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem izglītojamiem interešu izglītības programmu izvēlē un apguvē, tiek papildus radīta iespēja, paredzot arī atbilstošu valsts finansējumu, nodrošināt mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenošanas uzsākšanu mācību gadā, kurā izglītojamie pāriet uz izglītības satura īstenošanu valsts valodā, tādējādi nesamazinot finansējumu izglītojamiem, kuri apgūst citas interešu izglītības programmas.

Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām” un Ministru kabineta noteikumu grozījumi 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.