Pedagogiem
attēls

Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, kā arī jaunā mācību gada tuvošanos, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Veselības ministriju (VM) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) veido nosacījumus izglītības darba organizācijai. To pamatā – mācību norise plānota klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina sabiedrību sekot oficiālajai informācijai, kuru sniedz par procesu atbildīgais informācijas avots – šajā gadījumā – Izglītības un zinātnes ministrija. Apzinoties, ka jautājums par mācību gadu ir sabiedrības uzmanības lokā un tam pievērsta pastiprināta uzmanība, IZM publiski izziņos jaunos nosacījumus nekavējoties, tiklīdz tiem būs oficiāla dokumenta spēks.

Šobrīd iecerētie galvenie pamatnosacījumi izglītības procesā ir:
• mācību process klātienē, nosakot iekšēju kārtību skolās;
• organizēta personu plūsma, veicinot distancēšanos;
• personīgā higiēna, individuāla veselības stāvokļa uzraudzība, īpaši riska grupu personām;
• telpu uzkopšanas algoritms, telpu vēdināšana;
• atbilstoši iestādes dibinātāja lēmumam izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti (7.-12.klasē, profesionālās izglītības iestādēs, augstākās izglītības iestādēs), lai veicinātu distancēšanos un atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, ciešā sadarbībā ar SPKC;
• skolā ir izstrādāts rīcības plāns, ja epidemioloģiskā situācija pasliktinās;
• iestādes vadītājs nosaka kārtību mācību un pedagogu darba organizācijai, tai skaitā komunikācijas kanālus ar skolēniem, vecākiem;
• izglītības procesam klātienē izglītības iestādē nepiemēro vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• profesionālas izglītības ietvaros prakses notiek klātienē vai attālināti, izvērtējot riskus arī uzņēmumā, kur notiks prakse;
• augstskola nosaka kārtību, kādā apjomā studiju programmu vai tās daļu var īstenot attālināti, piemēram, ja ārvalstu studējošais ierobežojumu dēļ nevar ierasties klātienē Latvijā.

Veselības ministrija norāda, ka pašvaldības un skolu vadība individuāli saņems Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu atbalstu, vērtējot izglītības iestādes darba procesa organizēšanu situācijā, ja saslimstības rādītāji pasliktināsies vai izglītības iestādē būs atklāts kāds saslimšanas gadījums ar Covid-19.

IZM rosina, ka klase būtu jāpielīdzina vairāk noslēgtai personu grupai, līdzīgi kā darba vieta pieaugušajiem vai lielāka ģimene, tāpēc distancēšanās būs jāievēro, ja tas objektīvi ir iespējams. Savukārt koplietošanas telpās skolā – sporta zālē, ēdnīcā, gaiteņos, starp dažādām klasēm – vispārējās distancēšanās prasības būs spēkā.
Attiecībā uz bērnudārziem, nometnēm un pieaugušo izglītību turpmāk saglabāsies šobrīd spēkā esošie nosacījumi.

Šis regulējums būs ietverts Ministru kabineta noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumos, kurus plānots valdībā izskatīt 28. jūlijā. Papildus normatīviem aktiem tiks izstrādāti ieteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (bērnudārziem, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm).