Izglītība Skolēniem
paceltas rokas

Otrdien, 2023. gada 2. maijā, valdībā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām. Tādējādi tiek noteiktas vienotas prasības un kārtība, kādā personas tiek uzņemtas, pārceltas nākamajā kursā, klasē vai grupā, atskaitītas no profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Līdz šim kārtību uzņemšanai profesionālās izglītības programmās, iestājpārbaudījumu organizēšanu, kā arī pārcelšanu nākamajā kursā vai atskaitīšanu no profesionālās izglītības programmas noteica izglītības iestāžu un to dibinātāju iekšējie normatīvie akti. 2022. gada 3. martā tika veikti grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas dod pilnvarojumu Ministru kabinetam (MK) noteikt prasības un kārtību uzņemšanai profesionālās izglītības programmās (izņemot studiju programmās), tajā skaitā iestājpārbaudījumu organizēšanai, kā arī pārcelšanai nākamajā kursā vai atskaitīšanai.

Jaunie noteikumi paredz:

  • prasības personas reģistrēšanai, lai to uzņemtu programmas apguves uzsākšanai, kā arī iesniegumā norādāmo informāciju;
  • nosacījumus un kārtību, kādā izglītības iestāde organizē iestājpārbaudījumus, kas var būt gan personas iepriekš iegūtā izglītības dokumentā ietverto vērtējumu konkurss, gan iepriekšējo profesionālo zināšanu un prasmju pārbaude;
  • nosacījumus pārcelšanai nākamajā kursā, klasē vai grupā, ja programmā ir vairāk par vienu mācību kursu, klasi, grupu un ja tiek izpildītas valsts izglītības standartā un profesionālās izglītības programmā noteiktās prasības, paredzot zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi, iespēju iegūt profesionālās kvalifikācijas daļu,  ja izglītojamais nepietiekamu prasmju vai zināšanu dēļ nevar apgūt visu programmu;
  • ja iepriekš uzsāktā profesionālās izglītības ieguve kādā brīdī tiek pārtraukta un audzēknis jāatskaita no programmas apguves, viņš var pretendēt uz uzņemšanu izglītības turpināšanai programmas vēlākos mācību posmos saskaņā ar kārtību, kādā atzīst personas kompetenci uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos.

Valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Prasības un kārtība uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai profesionālās izglītības programmās” pieejams MK tīmekļvietnē.