Road map

Šā gada 12. maijā hibrīdformā notika Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment” noslēguma konference, ko organizēja projekta vadošais partneris  – Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru (AIC). Tajā attālināti  piedalījās projekta partneri no Igaunijas, Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra pārstāve un vairāk nekā 70 klausītāju, savukārt klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā bija iespēja satikties projekta partneriem no Latvijas un paneļdiskusijas dalībniekiem. Visas konferences laikā dalībniekiem tika nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā.

Konferences mērķis bija iepazīstināt konferences dalībniekus ar projekta laikā sagatavoto institucionālās akreditācijas konceptu Latvijai,  lai kopīgi to analizētu un pilnveidotu. Tādējādi cieši pietuvojoties projekta mērķim – pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Latvijā un ieviest ciklisku augstskolu un koledžu akreditāciju kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas. 

Konferenci atklāja ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone ar izklāstu par paveikto projektā un Latvijas augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanā un starptautiskās konkurētspējas celšanā kopumā. Šobrīd kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prioritāte visiem iesaistītajiem ir veiksmīga iepriekšējā studiju virzienu kvalitātes novērtēšanas cikla noslēgšana līdz 2024. gada beigām, vienlaikus plānojot pāreju uz cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu no 2025. gada. Lai laicīgi tai sagatavotos un nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz jaunu akreditācijas modeli Latvijā, 2020. gadā ministrija sadarbībā ar AIC, Igaunijas Izglītības un pētniecības ministriju un Igaunijas Augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūru (EKKA) uzsāka Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projektu “Road Map for Implementation of Institutional Assessment” projektu, kurš noslēdzas  šā gada 31. maijā. Projekta laikā padziļināti tika iepazīta sešu  Eiropas valstu  – Igaunijas, Nīderlandes, Austrijas, Čehijas, Ungārijas un Zviedrijas pieredze, t. sk. izvērtējot arī negatīvās puses un problēmjautājumus, ar kādiem šīm valstīm nācās saskarties institucionālās akreditācijas ieviešanas procesā un īstenošanā. Šogad, piedaloties ārvalstu ekspertiem, notika četri interaktīvi semināri, kuros augstskolu un koledžu pārstāvji izteica savu redzējumu par izaicinājumiem un risinājumiem, pārejot uz ciklisku institucionālo akreditāciju, un secināja, ka liela nozīme ir katras augstākās izglītības iestādes iekšējās kvalitātes kultūras uzturēšanai, ne tikai izpildot noteiktos pamata standartus, bet tiecoties pēc nepārtrauktas attīstības, kvalitatīvas, starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības sniegšanas.

Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra Institucionālā izvērtējuma departamenta direktore Rasa Penkauskienė iepazīstināja konferences dalībniekus ar kvalitātes novērtēšanas sistēmu Lietuvā un sniedza izklāstu, kā tiek īstenota institucionālā akreditācija mūsu kaimiņvalstī un ko tā ir devusi Lietuvas augstākās izglītības attīstības veicināšanā.

Partneri no Igaunijas iepazīstināja ar savu  pieredzi institucionālās akreditācijas sistēmas izveidošanā un īstenošanā. Igaunija mūs šajā ziņā ir apsteigusi, ieviešot institucionālo akreditāciju pirms vairāk nekā 10 gadiem. No Igaunijas Augstākās izglītības un pētniecības ministrijas puses konferencē uzstājās Augstākās izglītības departamenta vadošā eksperte Kristi Raudmäe, savukārt no EKKA dalībniekus uzrunāja – direktore Heli Mattisen, novērtēšanas direktore Liia Lauri un novērtēšanas koordinatore Tiia Bach.

Konferences otrajā daļā AIC Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) direktore Jolanta Silka analizēja esošo kvalitātes novērtēšanas sistēmu Latvijā, liekot uzsvaru uz tās stiprajām un vājajām pusēm, un prezentēja institucionālās akreditācijas koncepta projektu Latvijai. Šis koncepts ir iekļauts konceptuālajā ziņojumā, kurš tuvākajā laikā tiks publicēts ministrijas mājaslapā. Galvenais piedāvātajā koncepcijā: institucionālajai akreditācijai ir jāatbilst konkrētam mērķim, Latvijas gadījumā – atbalstīt un veicināt nepārtrauktu augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi;  vērtējamās jomas – 1) pārvaldība un atbalsta sistēmas, 2) resursi, 3) sadarbība un internacionalizācija, 4) studiju procesa nodrošināšana, zinātniskā pētniecība vai mākslinieciskā jaunrade; institucionālās akreditācijas periods pozitīva novērtējuma gadījumā – trīs vai septiņi gadi; akreditācijas rezultāti publiski pieejami; saglabāts atsevišķu studiju programmu izvērtējums; zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultāti, iestādes stratēģijā izvirzītie mērķi u.c.

Paneļdiskusijā dalībnieki analizēja gan prezentēto modeli, gan no dažādiem skatu punktiem centās rast atbildes uz jautājumiem, kā nodrošināt institucionālās akreditācijas uzticamību, kā nodrošināt, ka izvērtējuma laikā augstskolas sniedz patiesu informāciju, kā arī par to, vai augstākās izglītības sistēmā Latvijā ir pietiekami nobriedusi pārejai uz institucionālo akreditāciju, kāda būtu iesaistīto loma un visbeidzot, kā nodrošināt veiksmīgu pāreju no studiju virzienu akreditācijas uz institucionālo akreditāciju. Paneļdiskusijā piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas Universitāšu apvienības un Rektoru padomes pārstāvji.

Pēc paneļdiskusijas konferences dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus gan paneļdiskusijas dalībniekiem, gan projekta īstenotājiem – ministrijai un AIKA.

J. Silka un D. Jansone, noslēdzot konferenci, uzsvēra, ka šobrīd vislielākā nozīme ir laikam, lai pēc iespējas veiksmīgāk pabeigtu esošos procesus un uzsāktu jaunus. Ņemot vērā, ka pēdējos gados notiek vienas no ievērojamākajām reformām augstākās izglītības jomā, kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, piemēram, augstskolu pārvaldības modeļa maiņa, augstskolu tipoloģijas noteikšana, akadēmiskās karjeras ietvara maiņa, ministrija aicināja augstākās izglītības institūcijas sekot līdzi notiekošajām izmaiņām un atbildīgi sagatavot savas attīstības stratēģijas, tādējādi veicinot gatavību arī institucionālās akreditācijas ieviešanas procesiem. Konference noslēdzās ar aicinājumu visām iesaistītajām pusēm aktīvi sadarboties un iesaistīties jaunā modeļa pilnveidē un īstenošanā. Neskatoties uz to, ka projekts noslēdzas, aktīva sadarbība turpināsies. Jau šā gada rudenī ministrija piedāvās sabiedriskai apspriešanai informatīvā ziņojuma projektu par pāreju uz ciklisku institucionālu akreditāciju.

Konferences videoierakstu oriģinālvalodā varat noskatīties ministrijas YouTube kontā: https://www.youtube.com/watch?v=qu_PTECgAzk

 

Erasmus+ LV logo