IKT projekta koordinatore
Padziļināto izglītības programmu īstenošanai noteikti augstāki sasniedzamie rezultāti

Lai izglītības iestāde saņemtu papildu finansējumu padziļināto izglītības programmu īstenošanai, tai trīs gadu periodā būs jāuzrāda augstāki rezultāti – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu paraugos.

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka valsts apstiprinātā finansējuma ietvaros tiek piemērots papildu koeficients profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmām (mūzika, svešvalodas u.c.). Jaunais pamatizglītības standarts (jauns mācību saturs, kompetenču pieeja no 2020. gada 1. septembra) vairs neparedz profesionāli orientēta virziena programmas, savukārt izglītības iestāde atbilstoši savā attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm var samazināt vai palielināt mācību stundu skaitu kādā no mācību priekšmetiem. Nosacījums - palielinātais stundu skaits nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējā stundu skaita trijos gados tajā mācību priekšmetā, kurā stundu skaits tiek mainīts.

Grozījumi pamatizglītības standartā nosaka arī konkrētas prasības to programmu izstrādei, kurām tiek noteikti augstāki plānotie rezultāti. Lai saņemtu papildu finansējumu, īstenojot pamatizglītības programmas ar augstākiem rezultātiem, izglītības iestādei jānodrošina, lai:
- skolēnu snieguma vidējie rezultāti trīs gadu periodā ir vismaz par 10% augstāki nekā vidēji valstī (mācību priekšmetos, kuros noteikti augstāki sasniedzamie rezultāti un kuros ir noteikti valsts pārbaudes darbi);
- mācību jomā vai daļā no jomas, kurā ir noteikti augstāki plānotie rezultāti un kurā nav valsts pārbaudes darbu, skolēnu mācību sniegums mācību gada noslēgumā trīs gadu periodā vidēji vismaz 60 procentiem skolēnu ir 8 balles vai vairāk;
- izglītības iestāde ir piedalījusies vai organizējusi dažādus konkursus, uzvedumus, atklātās mācību priekšmetu olimpiādes ar citu izglītības iestāžu skolēnu un sabiedrības pārstāvju piedalīšanos;
- skolēni trīs gadu periodā ir godalgotu vietu ieguvēji mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos vai projektos reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā.

Tāpat grozījumi valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu paraugos paredz 4.-6. klašu posmā palielināt mūzikas stundu skaitu - no 5 uz 6 stundām. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā nozares ieteikumus.

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27.novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” šodien, 2020. gada 14. jūlijā, apstiprināti valdībā. Ar tiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē