Mājsēde

Pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezīsies jaunāko klašu skolēni un mācības klātienē turpinās arī  speciālās izglītības klašu (kods 58 un 59) un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī  sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” audzēkņi.

Vispārizglītojošo skolu 4. - 12.klašu skolēni, starptautisko izglītības programmu skolēni un izglītojamie profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī interešu un pieaugušo izglītībā (ar atsevišķiem izņēmumiem noteiktās izglītības programmās), līdz 14. novembrim īsteno mācību darbu attālināti.

Esam sagatavojuši konspektīvu informācijas apkopojumu un vizuālos materiālus, kas sniedz ieskatu svarīgākajos principos, kas jāievēro, 1.novembrī uzsākot vai turpinot mācības.

 •  No 1.novembra mācības klātienē atsāk 1. līdz 3. klases skolēni.
 • Mācības klātienē atsāk speciālās izglītības klases (kods 58 un 59)
 • Speciālās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" turpina mācības klātienē.
 • Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.
 • Profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā mācības turpinās attālināti.
 • Interešu un pieaugušo izglītībā mācību darbs attālināti notiek līdz 14.novembrim.
 • Starptautiskajās izglītības programmās 1.-3. klasēm mācības no 1. novembra notiek klātienē, bet pārējās klasēs attālināti līdz 14.novembrim.
 • Praktiskās mācības klātienē turpina profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes un veterinārmedicīnas jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā.
 • No 2021. gada 1. novembra atļauta profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmu  praktisko iemaņu individuāla apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.
 • Pirmsskolas turpina darbu klātienē dežūrgrupās(arī starptautisko izglītības programmu apguve atbilstošā vecuma grupā).

o   Dežūrgrupas apmeklē tie bērni, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

 • Pagarinātās grupas drīkst organizēt TIKAI vienas klases/grupas skolēniem. Iestādes vadība drīkst ierobežot pagarinātās grupas darba laiku.

Kā notiek sporta un mūzikas stundas skolā?

 Izglītības iestādēs sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros. Vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu skolēni. Sporta un mūzikas stundu laikā (aktīvi sportojot vai dziedot), skolēni var nelietot sejas maskas.

Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi

 • Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu
 • Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana.
 • Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.
 • Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.  
 • Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi vai klases telpā.
 • Vienā telpā atrodas tikai vienas klases vai kursa izglītojamie.
 • Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.
 • Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.
 • Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta. 
 • Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrīm  jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests. Pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
 • Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar velosipēdu, kājām. 
 • Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs. 

Kas un kādos gadījumos var nelietot sejas masku?

 • sejas masku nelieto bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
 • nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
 • var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
 • nelieto fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
 • nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.

Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Visa informācija par mācību procesa regulējumu atrodama 20. oktobra grozījumos Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".