Latvijas Zinātnes padome izsludina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotās valsts pētījumu programmas (VPP) “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” projektu atklāto konkursu ar mērķi attīstīt un palielināt humanitāro zinātņu digitālo resursu lietojamību, mazinot to fragmentāciju.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. jūnijs. Programmas kopējais budžets ir 1 309 380 EUR 24 mēnešu periodam. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta iesniedzējam projektā jāiesaista vismaz 4 projekta sadarbības partneri. VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnē www.lzp.gov.lv  sadaļā „Projektu konkursi”.

Valsts pētījumu programmu „Humanitāro zinātņu digitālie resursi” IZM ir izstrādājusi sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties Valsts prezidenta ārštata padomniekam vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos, pārstāvjiem no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Tartu Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes un SIA “Tilde”. Programmas uzdevumi:
● attīstīt jau esošās humanitāro zinātņu digitālās platformas, paplašinot to funkcionalitāti;
● integrēt humanitāro zinātņu resursus esošajās platformās;
● izstrādāt vai pielāgot galalietotāju mērķa grupu vajadzībām atbilstošus digitālos humanitāro zinātņu resursus;
● veicināt izmaiņas rīcībpolitikā (piemēram, konsultēt nozaru politikas veidotājus, sagatavot rekomendācijas un vadlīnijas).

VPP kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.