EPALE
Semināra dalībnieki stāv uz kāpnēm

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) “Digitālās nedēļas 2024” ievaros 17. maijā īstenoja semināru pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse”. Semināra mērķis bija aktualizēt un veicināt pieaugušo izglītotāju un pieaugušo izglītībā iesaistīto diskusiju par digitālajām kompetencēm un to vienotu izpratni atbilstoši Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaram DigComp2.2. Seminārā uzstājās nozares eksperti un dalījās gan ar teorētisko informāciju, gan praktisko pieredzi un ieteikumiem.

Mūžizglītības programmu īstenotājiem, tajā skaitā arī ikvienam neformālo izglītības programmu nodrošinātājam, būtiski ir izprast Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru DigComp2.2., kā arī veicināt tā ieviešanu nacionālā līmenī. Tikpat būtiski ir apzināt labās prakses piemērus un jau līdz šim novērotos izaicinājumus, veidojot neformālo izglītības programmu saturu atbilstoši DigComp2.2. līmeņiem, kā arī novērtējot zināšanas, prasmes un attieksmes DigComp2.2. līmeņa noteikšanai.

Atklājot semināru un uzrunājot tā dalībniekus, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Jeļena Muhina uzsvēra: “Vienotā izpratne ir būtiska dažādos līmeņos – gan politikas veidotājiem, plānojot cilvēkkapitāla attīstību un sadalot resursus, gan darba devējiem, nosakot prasības darba ņēmējiem un nodrošinot savu darbinieku attīstību, gan dažādu izglītības programmu satura veidotājiem un īstenotājiem. Tāpat arī izglītības pakalpojumu saņēmējiem ir svarīgi komunicēt vienotā valodā par mācīšanās rezultātiem. Digitālo prasmju jomā vienotu izpratni un strukturētu pieeju nodrošina Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars DigComp, kas palīdz sazināties vienā valodā par digitālām kompetencēm ne tikai valsts, bet visas Eiropas ietvaros. Izglītības sistēmā secīgi ieviešam kompetencēs un mācību rezultātos balstītu pieeju, arī attiecībā uz digitālo prasmju novērtēšanu, mācību vajadzību noteikšanu un plānošanu. Formālajā izglītībā šādu strukturētu pieeju atbalsta izglītības standarti un tajos iekļautas prasības. Neformālās izglītības būtība ir citāda, to nevar standartizēt. Vienlaikus kvalitāte un pārredzamība ir svarīga arī neformālajā izglītībā”.    

Uzrunājot semināra dalībniekus, LIKTA padomes locekle Dr. Māra Jākobsone atgādināja, ka “pie digitālajām kompetencēm LIKTA sāka strādāt jau pirms 25 gadiem. Uz digitālajām kompetencēm un informācijas komunikāciju tehnoloģijām (IKT) zināšanām nozares asociācija skatās gan horizontāli, proti, zināšanas un digitālās prasmes ikvienam iedzīvotājam, gan vertikāli – profesionālās IKT prasmes. Ņemot vērā Eiropas Komisijas rekomendāciju lietot Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru DigComp2.2. gan Latvijā, gan Eiropā, virzāmies uz šī ietvara arvien lielāku un obligātu lietošanu”.

Turpinot semināru Dr. Māra Jākobsone un LIKTA projektu eksperte Dr. Anda Krasavina uzstājās ar prezentāciju “Kas ir DigComp2.2. un kā tas izmantojams mācību satura attīstībā un digitālo kompetenču vērtēšanai”. Prezentācijā tika apskatīti Eiropas Komisijas kopīgā pētniecības centra kompetenču sistēmas un instrumenti, DigComp2.2. ietvars, digitālo prasmju līmeņi, ietvara izmantošana digitālo kompetenču novērtēšanā un attīstībā, kā arī rīki, kas latviešu valodā ir pieejami un izmantojami.

IZM Atveseļošanās fonda projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Signe Briķe semināra dalībniekus informēja par DigComp ieviešanu nacionālajā līmenī un kompetenču kartēšanu individuālo mācību kontu (IMK) kontekstā.

Pieredzē par mācību programmu izstrādi un kartēšanu atbilstoši DigComp dalījās SIA FITA vadītāja Īrisa Zvagule. Prezentācijā tika uzsvērta DigComp nepieciešamība, demonstrēti kompetenču apraksta un citi piemēri.

Ar prezentāciju par digitālo prasmju sertificēšanu atbilstoši DigComp uzstājās SIA BDA pasniedzējs un pētnieks Uldis Zandbergs. Viņš ar semināra dalībniekiem sarunājās par sertifikācijas nozīmi, kā DigComp var būt noderīgs un pielietojams sertifikācijai.

Par izaicinājumiem, veidojot neformālās izglītības programmas atbilstoši DigComp līmeņiem, stāstīja un pieredzē dalījās Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja Agnese Lejniece.

Nozares profesionāļu prezentācijām sekoja “Ātrie randiņi” ar ekspertiem, kuru laikā ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja aprunāties ar pieredzējušajiem kolēģiem, izrunāt savā darba vidē aktuālos jautājumus, kas attiecas uz DigComp2.2. ietvara ieviešanu un izaicinājumiem, kā arī saņemt vērtīgus padomus un ieteikumus.

Semināra noslēgumā nozares eksperti un klātesošie pieaugušo izglītībā iesaistītie speciālisti atzina, ka, gan lēmumu pieņēmējiem, gan nozares pārstāvjiem, ir jāturpina iesāktās sarunas un diskusijas, lai veicinātu ietvara ieviešanu neformālajā izglītībā. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai”, kas stājās spēkā 2023. gada 19. jūlijā, izstrādātas “Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei”, kas analizē un palīdz izprast prasības par neformālās izglītības programmu apraksta sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī izglītības programmu īstenotāju atbildību par programmu saturu un īstenošanas kvalitāti.

Semināra pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse” video ieraksts pieejams ŠEIT.

Semināra materiāli pieejami ŠEIT.

Seminārs notika klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Konferenču zālē, Rīgā, Paula Valdena ielā 5, kā arī ikviens interesents tam varēja sekot līdzi tiešraidei EPALE Nacionālā atbalsta dienesta un LIKTA Facebook profilos.

Semināru organizēja IZM sadarbībā ar LIKTA IZM īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Eiropas Komisijas Granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV) ietvaros.

Semināra ātrie randiņi
Semināra runātāju prezentācijas