ES struktūrfondi
pētījumi

Lai sekmētu praktisku pētījumu īstenošanu, kas vērsti uz strukturālu pārmaiņu ieviešanu ekonomikā un sabiedrības vajadzībām Covid-19 izraisīto seku mazināšanai, Eiropas Savienības (ES) fondu programmā praktiskas ievirzes pētījumiem papildus būs pieejami vairāk nekā 3,3 miljoni eiro. Šādus nosacījumus paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie noteikumu grozījumi, kurus 2021. gada 8. aprīlī, apstiprināja valdība.

Praktiskas ievirzes pētījumu rezultātā plānots izstrādāt jaunu produktu un tehnoloģiju prototipus, kas sniedz ieguldījumu Covid-19 izraisīto seku mazināšanai un inovācijas sistēmas attīstībai.

Papildu finansējums praktiskas ievirzes pētījumiem ļaus palielināt arī kopējo jauno zinātnieku skaitu, tajā skaitā jaunu pēcdoktorantu amatu vietu izveidi un kompetenču pilnveidi, kā arī izstrādāt komercializējamus jaunus produktus vai tehnoloģijas, palielinot Latvijas inovācijas spējas.

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai virzītu tehnoloģiju inovāciju attīstību, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

Pieejamais finansējums rada iespējas zinātniskajam personālam, jaunajiem pētniekiem, zinātniskā grāda pretendentiem un jaunajiem zinātniekiem, kuri pētniecību tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs plānojuši veikt laika periodā no 2020. gada līdz 2023. gadam.