Pedagogiem
piemaksa

Profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības pedagogi un atbalsta personāls saņems vienreizēju piemaksu par papildu slodzi un palielinātu darba apjomu obligātā mācību satura apguvē Covid-19 pandēmijas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju visiem audzēkņiem. Piemaksas apmērs sastāda aptuveni 30% no pedagogu zemākās algas likmes. Šāds lēmums šodien, 2021. gada 8. aprīlī, pieņemts valdībā, izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos priekšlikumus atbalsta piešķiršanai.

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem bija nepieciešama ātra pārorientēšanās uz attālinātu mācību procesu, veidojot individuāli pielāgotus mācību plānus audzēkņiem un nodrošinot praktiskās mācības profesijas apguvei, kā arī organizējot individuālu pieeju, kas ir nozīmīga gan izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, gan novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī psiholoģisku  atbalstu audzēkņiem. Darba apjoms un psiholoģiskā slodze ievērojami palielinājās arī tiem pedagogiem profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kuri gatavo skolēnus gada noslēguma pārbaudes darbiem un profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, kā arī praktiskajiem darbiem, kas nav izpildāmi attālinātajā mācību procesā. 

Finansiālais atbalsts tiks sniegts visiem pedagogiem, kuri valsts izglītības sistēmas ietvaros ir nodarbināti licencēto un akreditēto profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības programmu īstenošanā (profesionālās izglītības iestādēs piemaksas tiks aprēķinātas tikai tām pedagoģiskajām likmēm, kas paredzētas vidējās profesionālās izglītības programmu īstenošanai). 

Kopējais piešķirtais finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir 2,1 milj. eiro, kas tiek proporcionāli sadalīts Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Kultūras ministrijai un Veselības ministrijai.

Ar IZM  sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības pedagogu un atbalsta personāla vienreizēju piemaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" var iepazīties MK tīmekļvietnē