Jaunumi

Zinātniskās institūcijas ir aicinātas pieteikties Kopējās programmēšanas iniciatīvas novecošanās jomā “Vairāk gadu, labāka dzīve” (Joint Programming Initiative “More Years Better Life”) projektu konkursā “Vienlīdzīgas iespējas un labklājība visām paaudzēm” (“EQUALITY AND WELLBEING ACROSS GENERATIONS”). Projektu konkurss notiks vienā kārtā, projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 14. septembris.

Projektus var pieteikt par 3 tēmām:

Ienākumi un nodrošinātība;

Atbildība par aprūpi;

Sociālā un politiskā līdzdalība.

Konkursā īpaša uzmanība pievērsta infekcijas slimības Covid-19 izraisītajām pārmaiņām starppaaudžu attiecībās. To nosaka veco cilvēku atrašanās vislielākajā riska grupā, ierobežojumi kontaktiem un sociālā distancēšanās. Īpaši augsts infekcijas risks raksturīgs institucionalizētai veco cilvēku aprūpei. Starppaudžu saistības infekcijas rezultātā piedzīvo nopietnas izmaiņas.

Iespējams pieteikt tādus pētniecības projektus, kurus īsteno starptautiski konsorciji. Latvijas partnerim visas projekta aktivitātes būs jāpabeidz līdz 2023. gada 1. novembrim.

Latviju konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot finansiālu atbalstu Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām, kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam saskaņā ar regulu 651/2014.

Plašāka informācija par pētniecības konkursu un tā atbalstāmajām aktivitātēm un izmaksām pieejama šeit.

Kontaktpersonas Izglītības un zinātnes ministrijā:

Kaspars Karolis, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv.

Uldis Berķis, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts, tālr. 67047865, e-pasts: Uldis.Berkis@izm.gov.lv.


Atbalsts tiek sniegts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).