skolens

Šodien, 2023. gada 24. janvārī, apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudēm. Tie nosaka kārtību, kādā nepieciešams kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā līdz 2023. gada 1. septembrim jāiesniedz valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai.

Lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudes norisi visiem interesentiem, ir izstrādāta atsevišķa kārtība, kā un kad pretedenti reģistrēsies pārbaudījumam. Šobrīd plānots, ka kopējais kārtotāju skaits, lai nodrošinātu pārbaudes Krievijas Federācijas pilsoņiem Imigrācijas likuma noteiktajā termiņā, ir 17 865 cilvēki. Ņemot vērā potenciālo kārtotāju skaitu, reģistrēšanās pārbaudījumam Krievijas Federācijas pilsoņiem plānota laika posmā no 1. februāra līdz 24. martam, savukārt pārbaudes plānotas no 11. aprīļa līdz 31. jūlijam Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. 

No 2023. gada 1. februāra līdz 24. martam pesonas varēs reģistrēties (iesniegt iesniegumu) vienā no veidiem:

  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļvietnē ievietoto veidlapu vai e-adreses ziņojumā pieejamo centra veidlapu, un to nosūta uz centra oficiālo elektronisko adresi;
  • personīgi, savu ierašanos VISC piesakot telefoniski pa tīmekļvietnē norādītajiem tālruņa numuriem. Ierodoties centrā, persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu;
  • nosūtot iesniegumu vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 2023. gada 24. marta), izmantojot VISC tīmekļvietnē ievietoto veidlapu.

Iesnieguma formas būs pieejamas VISC tīmekļvietnē no 2023. gada 30. janvāra. Krievijas Federācijas pilsoņiem iesniegumā nebūs jānorāda pārbaudes laiks un vieta. VISC  informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku personai paziņos tīmekļvietnē ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. aprīlim.

Informācija par reģistrēšanās iespējām un turpmāku procesu līdz 2023. gada 1. februārim tiks publicēta VISC tīmekļvietnē.

Lai labāk sagatvotos pārbaudei, VISC tīmekļvietnē atrodama pārbaudes programma katram no sešiem valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm. Programmā ir formulētas prasības un uzdevumu paraugi katram līmenim un pakāpei.

Ja persona nenokārto pārbaudi nepieciešamajā valsts valodas līmenī un pakāpē (A2), tā reģistrējas pārbaudei atkārtoti. Pārbaudi atkārtoti var kārtot ne agrāk kā vienu mēnesi pēc iepriekšējā lēmuma saņemšanas.

Noteikumu grozījumi paredz, ka par pārbaudi jāmaksā valsts nodeva 52 eiro apmērā. Nodevu maksā persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis (trešo valstu pilsoņi).

Projekts paredz, ka valsts nodevu nemaksā personas, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktam Ukrainas civiliedzīvotāju statusam. Tāpat no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti tie trešo valstu pilsoņi, kuriem Latvijas Republikā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss. Ierodoties uz pārbaudi, personai būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo statusu. Ja tiek konstatēts, ka persona neuzrāda minēto dokumentu un valsts nodevu nav samaksājusi, tad norises vadītājam ir tiesības neļaut kārtot pārbaudi.

Plānots, ka regulārās valsts valodas prasmes pārbaudes bezdarbniekiem, darba meklētājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un citiem interesentiem atsāksies 2023. gada februāra otrajā pusē. 

Lai sagatavotos Valsts valodas prasmes pārbaudes norisei atbilstoši jaunajai kārtībai, šobrīd reģistrēšanās un pārbaudes process nenotiek, jo norit pārbaudījuma aprobācijas process Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Tiek arī sagatavots viss nepieciešamais pārbaudījumu reģistrēšanas un nodrošināšanas procesa atsākšanai.

Vienlaikus jātgādina, ka 2022. gada 25. oktobrī stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā,kas paredz, ka gadījumos, kad nepietiekamas valsts valodas prasmes tiks konstatētas izglītības iestādes vadītājam, viņa darba devējam būs jānodrošina izglītības iestādes vadītājs tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad tiek nokārtota valsts valodas prasmes pārbaude tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Savukārt izglītības iestādes vadītājam būs jānodrošina, ka pedagogs, kura valsts valodas prasmes neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam līmenim, tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad tiek nokārtota valsts valodas prasmes pārbaude tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai. 

Ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai, izglītības iestādes vadītājs vai pedagogs kārto pārbaudi, neskatoties uz iegūto pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā. To paredz "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību""