Valsts valoda
Grāmatas

Izglītības un zinātnes ministrija Tiesību aktu projektu portālā sabiedriskajai apspriešanai publicējusi Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. īstenošanas plānu 2024. – 2027. gadam.  Plāna mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā. Plāns ietver valsts valodas politikā turpmākajos četros gados risināmos jautājumus.

Pāreja uz izglītību valsts valodā iezīmē vienu no svarīgākajām pārmaiņām valsts valodas un izglītības politikā turpmākajos trīs gados. Saskaņā ar grozījumiem likumos no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9. klases.

Viens no svarīgiem plāna uzdevumiem un saistītajiem pasākumiem latviešu valodas vides noturībai izglītībā ir latviešu valodas speciālistu sagatavošana. Talantīgu studentu piesaiste skolotāju programmām veicina skolotāju profesijas prestiža celšanu, savukārt jaunās, darba vidē balstītās skolotāju programmas sagatavos mūsdienīgus valodu mācīšanas speciālistus, kuri ieguvuši zināšanas, kā mācīt latviešu kā dzimto valodu, latviešu kā otro valodu, latviešu kā svešvalodu vai kā etniskā mantojuma valodu. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt iespēju skolotāju programmas apgūt tālmācībā, lai tajās varētu izglītoties arī, piemēram, diasporas pārstāvji. Arī turpmāk paredzēts sagatavot un profesionāli pilnveidot latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus pieaugušo mērķauditorijai, piedāvājot mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes.

Valsts pētījumu programmas ir viens no būtiskiem plāna pasākumiem, kas nodrošina  finansējumu gan latviešu valodas attīstībai, gan arī zinātniskās domas attīstībai valodniecībā. Mūsdienu globālās un digitālās pasaules izaicinājumi ietekmē valodu dzīvotspēju un arī latviešu valodas konkurētspēju. Ir svarīgi, lai latviešu valodā ir pieejams un ir pietiekams valodas datu apjoms, kas izmantojams valodas tehnoloģiju attīstīšanai, t.sk. latviešu valodas apguvē. Šajā virzienā nozīmīgi ir Valsts pētījumu programmā “Letonikas latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” īstenojamie četri projekti: “Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība”, “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca”, “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”, “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība”.

Latviešu valoda ir būtiska vērtība latviešu nācijai, Latvijas tautai un Latvijas valstij. Tādēļ valsts valodas politikas aktualitātēm ir pievēršama pēc iespējas plašāka sabiedrības uzmanība. Dažādās sabiedrības grupās mērķtiecīgi stiprināmas latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas gan Latvijā, gan diasporā, lai atgādinātu par mūsu kopējo atbildību latviešu valodas kopšanā, lietošanā un turpmākā attīstībā.

Plānā paredzēti arī pasākumi, vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstībai un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanai, kā to nosaka Valsts valodas likums.

Sabiedriskā apspriešana iespējama Tiesību aktu projektu portālā līdz šā gada  7. novembrim.  Ar plānu var iepazīties šeit: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/c322da7c-106e-4b37-ad00-9be4af64b56d