skolnieks

Lai izvairītos no situācijām, kad laboratoriju rīcībā ir neprecīzi no izglītības iestādēm saņemtie dati saistībā ar skolēnu un nodarbināto testēšanu, Izglītības un zinātnes ministrija turpmāk šo informāciju Nacionālajam veselības dienestam nodos no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). To paredz šodien, 2021. gada 14. septembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Saņemot datus no VIIS, Nacionālais veselības dienests tos salīdzinās ar dienestā esošo informāciju par personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāts, un  precizētos datus nodos laboratorijai, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi  Covid-19 testa veikšanai. Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmākās apstrādes mērķis ir izglītojamo, nodarbināto un pakalpojuma sniedzēju datu nodošana testēšanas vajadzībām.

Šodien valdības sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas priekšlikums pārskatīt izglītības iestādēs organizētā Covid-19 skrīninga veikšanas biežumu, turpmāk to īstenojot reizi 14 dienās. Plašāka informācija Veselības ministrijas tīmekļvietnē.

Šodien veiktie grozījumi precizē arī skolām nododamo atgriezenisko informāciju pēc veiktās testēšanas – katras testēšanas analīžu pārbaudes beigās laboratorijām būs jāinformē izglītības iestāde par pozitīva Covid-19 testa rezultāta neesamību skolēniem un nodarbinātajiem attiecīgajā izglītības iestādē. Šobrīd laboratorijām ir pienākums informēt izglītības iestādi par Covid-19 pozitīva testa gadījumu, bet nav pienākums informēt par negatīva testa gadījumu.

Ar veiktajiem grozījumiem tiek mainīts laiks, kad izglītības iestādes dibinātājam jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) par lēmumiem attiecībā uz attālinātā izglītības procesa īstenošanu. Turpmāk apkopotā informācija par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem un ar dibinātāju saskaņotajiem lēmumiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu būs jānosūta IKVD  līdz kārtējās nedēļas piektdienai. Tas ļaus dienestam jau katras nedēļas pirmdienā sniegt aktuālo informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā savlaicīgāk iesaistītes to izvērtēšanā.

Šodien veiktie grozījumi precizē arī pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu, ja bērni apmeklē sporta nodarbības ārpus savas pirmsskolas izglītības iestādes. Turpmāk pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības),  Covid-19 tests nebūs jāveic gadījumos, ja sporta nodarbības norises laikā bērns nenonāk saskarē ar pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem.

Savukārt Nacionālais veselības dienests informē, ka vietnē www.covid19sertfikats.lv turpmāk būs pieejams Covid-19 testēšanas pārskats. Ņemot vērā, ka skolēnu skrīninga testēšanas rezultātā nav izveidojams digitālais sertifikāts, šo testēšanas pārskatu skolēnu vecāki nepieciešamības gadījumā var izmantot interešu izglītības iestāžu (pulciņi, sporta nodarbības, koris u.c.) informēšanai par bērna testa rezultātu. Plašāka informācija.