ES fondi Izglītība
dators uz galda un cilvēka rokas uz klaviatūras

Līdz šā gada beigām visas Latvijas pašvaldības saņēmušas jaunos datorus. Tas skolēniem ļaus pilnvērtīgi mācīties, apgūt nākotnes prasmes, izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, bet pedagogiem būs nozīmīgs atbalsts jaunā satura ieviešanā.

Nākamā gada sākumā visas 43 pašvaldības būs datorus saņēmušas un nodos tālāk savām izglītības iestādēm. Datoru skaits katrai pašvaldībai aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestādēs 7.-9.klašu grupā. Visā Latvijā ar datoriem tiks nodrošināti vairāk nekā 40% šīs vecuma grupas skolēnu.

„Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir nodrošināt skolēnus ar modernām izglītības ierīcēm. Tas ir sekmīgi noslēdzies un skolas saņems 25 080 datorus. Izglītības attīstības pamatnostādnēs ir izvirzīta apņemšanās veidot nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai, tāpēc jo īpaši svarīgi mācību procesā mērķtiecīgi integrēt tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Arī Liepājas pašvaldībai jau piegādāti visi 1004 datori un šobrīd tiek plānots darbs, lai tos konfigurētu un varētu nodot lietošanai skolām. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere stāsta, ka papildus notiek darbs pie digitalizācijas plāna izstrādes, kas noteiks datoru lietošanas organizēšanu - metodisko un tehnisko atbalstu, sadalījumu pa skolām, lietošanas iespējas - datoru bibliotēka, izdošana uz mājām. „Mēs regulāri komunicējam ar izglītības iestādēm un vadību, sniedzam metodisko atbalstu visu jautājumu risināšanā. Atbalsts tiek plānots arī no Valsts izglītības un satura centra,” stāsta K.Niedre-Lathere. Pirms skolām tiek nodoti datori, nepieciešams tos apdrošināt un iegādāties datoru uzlādes skapjus, līdz ar to datoru nodošana Liepājas skolām varētu notikt 2023. gada pirmajā pusgadā.

„Šobrīd skolas pārsvarā plāno izmantot datorus darba procesam uz vietas, ar iespēju nodot arī skolēnu individuālai lietošanai, ja tāda vajadzība radīsies. Tā kā šie ir ChormeBook datori, tad pastāv nelielas bažas par pedagogu spēju strādāt citā darba vidē un sasaiste ar citiem datoriem un iekārtām. Tāpat Liepājas izaicinājums varētu būt interneta nodrošinājums un jauda, kas būs jārisina. Taču kopumā ir liels prieks par šo iniciatīvu, kas turpina risināt datoru trūkumu skolās un paplašina skolotāju un skolēnu iespējas strādāt digitālā vidē,” teic K.Niedre-Lathere.

Skolas regulāri uzsvērušas gan datoru, gan mācīšanās līdzekļu trūkumu, uzsver IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece Ilona Platonova. “Dators katram bērnam klasē ļaus pilnvērtīgi mācīt arī valodu un STEM priekšmetus. Īpaši STEM priekšmetu apguvei ir sagatavoti digitālie mācību līdzekļi un izvietoti portālā skolo.lv, bet vairāki zinātniskās pētniecības projekti testē un aprobē jaunas mācību metodes. Tāpēc skolu nodrošināšana ar datoriem ļaus efektīvāk ieviest pārmaiņas mācību saturā un procesā,” vērtē I.Platonova.

Papildu ieguvums datoru iegādes procesā ir IZM veidotais datortehnikas katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādājot katalogu, ņemts vērā izglītības saturs Latvijas izglītības iestādēs, un specifikācija saskaņota ar Valsts izglītības un satura centru. Tādējādi visa katalogā iekļautā datortehnika ir piemērota mācību procesa pamatvajadzību nodrošināšanai un standartizē datoru tehnisko bāzi, kā arī būtiski efektivizē iepirkumu procesu.

Iepirkums tika īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotajā Elektronisko iepirkumu katalogā. Projektā kā sadarbības partneri iesaistītas visas Latvijas pašvaldības. Divu pakāpju iepirkuma rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva uzņēmums SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas". Datoru iegādes pirmajam posmam atvēlēti 10,5 milj.eiro. Līdz 2025. gada beigām skolu datoru iegādei plānots vēl papildus investēt vairāk nekā 50 milj. eiro, nodrošinot ar datoriem arī pārējo klašu skolēnus.

Logo ERAF