Studentiem

attēls

2020./2021. mācību gadā studentiem minimālās mēneša stipendijas apmērs tiek palielināts no 99,60 eiro uz 200 eiro. Palielināts arī kopējais stipendiju skaits – plānots, ka paaugstinātās stipendijas papildus varēs saņemt vēl aptuveni 743 studenti.

Izvērtējot Covid-19 radītās sociālekonomiskās krīzes sekas un ņemot vērā Latvijas Studentu apvienības veiktās studējošo aptaujas rezultātus, Izglītības un zinātnes ministrija secināja, ka ir pamatotas bažas par lielas daļas studējošo iespējām turpināt mācības. Krīzes laikā ir mazinājušies ienākumi gan ģimenēm, gan pašiem studējošiem, nelabvēlīgāka kļuvusi arī situācija darba tirgū, tāpēc stipendiju fonda palielināšana 2020./2021. mācību gadam varētu mazināt studējošo atbiruma risku. Šī vienreizējā atbalsta īstenošanai papildus piešķirts 5,1 milj. eiro, kas tiks sadalīts IZM, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam 2020. gadā. Pēc terminētā atbalsta beigām atbilstoši valsts budžeta iespējām ministrija vērtēs studējošo sociālā atbalsta nodrošinājumu.

Stipendiju apmērs Latvijā atpaliek no kaimiņvalstīm un Latvijā minimālā stipendija nav paaugstināta vairāk nekā 10 gadus. Līdz šim studenti savas finansiālās problēmas daļēji risināja, paralēli studijām strādājot, taču Covid-19 radītās krīzes dēļ šīs iespējas ir mazinājušās. Savukārt esošais stipendijas apmērs var būt nepietiekams, lai noturētu augstskolās izcilākos studējošos. Tāpēc IZM izstrādājusi grozījumus noteikumos par stipendijām, nākamajā studiju gadā palielinot gan minimālās stipendijas apmēru, gan kopējo saņēmēju skaitu. Otrdien, 2020. gada 11. augustā, Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" atbalstīts valdībā.

Paaugstinātās stipendijas 2020./2021.akadēmiskajā gadā konkursa kārtībā saņems studenti, kas studē valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu budžeta finansētajās vietās koledžās, bakalaura un maģistra līmeņa programmās. Stipendiju piešķiršanas procesā augstskolu un koledžu stipendiju piešķiršanas komisijām ir jādod priekšroka tiem studējošiem, kuriem ārkārtējās situācijas laikā ir samazinājušies ienākumi un kuri šobrīd nesaņem kādu no sociālā atbalsta veidiem Covid-19 seku mazināšanai (piemēram, bezdarbnieka pabalstu, dīkstāves pabalstu, bezdarbnieka stipendiju studējošo – bezdarbnieku darbam nepieciešamo iemaņu attīstības programmā).

Papildu finansējums tiks sadalīts proporcionāli valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitam, jo uz stipendijām var pretendēt tikai budžeta vietās studējošie.

Labklājības ministrija ir ieviesusi vairākus nodarbinātības atbalsta pasākumus, un viens no tiem paredz sniegt atbalstu bezdarbnieka statusu ieguvušajiem klātienes studentiem. Viņiem būs iespēja  piedalīties prasmju un iemaņu attīstības pasākumā, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, IT prasmes, veicot noteiktus uzdevumus savā augstskolā vai koledžā. Pasākumā iesaistītajiem studentiem tiks izmaksāta stipendija – 10 eiro apmērā par katru dalības dienu (aptuveni 200 eiro mēnesī). Pasākuma ilgums ir līdz sešiem mēnešiem un tajā domāts iesaistīt 3000 bezdarbnieku, kam plānots finansējums 3,6 miljoni eiro (LM iekšēji pārdalītais ES fondu finansējums).

Latvijas augstākās izglītības iestādēs kopā studē 79 388 studenti, no kuriem 41% jeb 32 787 studē par valsts budžeta līdzekļiem, bet 59% jeb 46601 par studijām maksā paši. Stipendijas pagājušajā studiju gadā saņēma aptuveni 3600 studentu, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais, kurš noteiktajā termiņā sekmīgi nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Jāatgādina, ka jaunajā 2020./2021.studiju gadā gan valsts, gan privātajās augstskolās studējošajiem būtiski atvieglota iespēja saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Lai saņemtu kredītu, vairs nav nepieciešams otrs galvotājs, arī dokumentu noformēšanas process ir daudz ātrāks un ērtāks, tādējādi padarot augstāko izglītību pieejamāku daudz plašākam iedzīvotāju lokam. Vairāk informācijas par jauno studiju un studējošā kreditēšanas kārtību IZM tīmekļvietnē.