ES fondi
Studenti

Latvijas skolēnu pilsoniskās izglītības izpēte turpināsies, padziļināti analizējot Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 datus un piedāvājot paņēmienus skolēnu un skolotāju pilsoniskās izglītības kompetences attīstībai un stiprināšanai. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē pētnieku atlasi padziļinātai skolēnu pilsoniskās izglītības izpētei.

Zinātniskajām institūcijām būs iespēja iepazīties ar pilsoniskās izglītības pētījuma padziļinātās izpētes tematiem un rezultātu iesniegšanas termiņiem 2024. gada 18. janvārī ministrijas organizētājā informatīvajā seminārā. Padziļinātās izpētes pieteikumi zinātniskajām institūcijām jāiesniedz līdz šā gada 1. februārim.

Jau ziņots, ka IZM veic pasākumus pilsoniskās izglītības stiprināšanai vispārējās izglītības mācību saturā, tajā skaitā papildinot vēstures priekšmeta mācīšanu un ieviešot valsts aizsardzības mācību vidējā izglītībā. Jaunatnes politikas jomā tiek veicināta izglītības iestāžu pašpārvalžu darbības attīstība, tostarp finansiāli atbalstot pašpārvalžu idejas un iniciatīvas, un sekmējot jaunatnes aktīvāku pilsonisko līdzdalību.

Pagājušā gada novembrī publicētie Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 rezultāti rāda, ka Latvijas astoto klašu skolēnu sasniegumi pilsoniskajā izglītībā nav samazinājušies, salīdzinot ar 2016. gadu, taču neuzrāda arī izaugsmi. Pētījums iezīmē, ka skolēni ir kļuvuši pasīvāki skolas un ārpusskolas norišu dalībnieki, kā arī mazāk iesaistās dažādos pilsoniskas līdzdalības pasākumos.

ICCS 2022 pētījuma ietvaros veikta arī īpaša Eiropas valstu skolu aptauja par pilsonisko līdzdalību, attieksmēm, kā arī demokrātijas un Eiropas vērtībām. Šīs aptaujas rezultātu paziņošana notiks 2024. gada 20. februārī, plkst. 11.00 Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Informācija par pasākumu un pieteikšanās šeit.

Ar Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 Latvijas rezultātiem var iepazīties Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētījumu institūta tīmekļvietnē. Pētījums veikts IZM uzdevumā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Dalība Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) vadītajā Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2027. gada ciklā sniegs iespēju vērtēt gan skolēnu snieguma izmaiņas, gan rīcībpolitikas pasākumu ietekmi.

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko IZM ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īsteno, lai veidotu ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. 

Par ICCS pētījumu

ICCS pētījums ir plašākais un vispatverošākais pilsoniskās izglītības pētījums pasaulē. Latvija ICCS pētījumā piedalīsies jau piekto reizi, ICCS pētījuma virsmērķis ir izpētīt, cik lielā mērā pētījuma dalībvalstu jaunieši ir gatavi uzņemties dažādas pilsoniskās lomas.

Starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumu IEA ICCS Latvijā, IZM uzdevumā veic LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūts IEA, kas OECD organizētajos starptautiskos salīdzinošos pētījumus veic kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. ICCS pētījumā (toreiz CivEd – Civic Education Study) Latvija piedalās kopš 1999.gada.

Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma IEA ICCS 2022 sekundārā datu izpēte tiek īstenota ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5. pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

Nacionālais attīstības plāns un Eiropas Savienības logo