ES struktūrfondi
studijas

Karjeras attīstības atbalsta pasākumiem izglītības iestādēs  Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsts tiks turpināts arī 2021./2022.mācību gadā un papildus būs pieejams finansējums vairāk nekā 1,3 miljoni eiro apmērā. Tas sniegs iespējas saglabāt pedagogu karjeras konsultantu tīkla darbību, nodrošinās atbalsta nepārtrauktību skolēniem, kā arī ļaus paplašināt darbu ar izglītojamo vecākiem. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie ES fondu programmu noteikumu grozījumi, kas šodien, 2021. gada 24.augustā, apstiprināti valdībā.

Līdz 2022. gada beigām tiks nodrošinātas arī Karjeras nedēļas un reģionālās konferences par karjeras atbalsta pasākumiem. Tāpat tiks stiprināta Latvijas profesionālās izglītības pievilcība un izcilība starptautiskā līmenī, organizējot nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursus un nodrošinot Latvijas dalību starptautiskajā profesionālās meistarības konkursā EuroSkills un WorldSkills 2022. Nacionālie profesionālās meistarības konkursi plānoti valsts ekonomikai svarīgās nozarēs - lauksaimiecībā, ceļu būvē un pārtikas ražošanā.

Tiks paplašināta sadarbība un darbs ar skolēnu vecākiem, sniedzot atbalstu ne tikai bērnu un jauniešu karjeras attīstības jautājumos, bet arī akcentējot mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā un praktiski piedāvājot metodes un paņēmienus darbam ģimeņu karjeras attīstībā un iesaistē mūžizglītībā.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi palīdz izveidot un iedzīvināt mehānismu, kas bērniem un jauniešiem līdzās formālajam izglītības procesam sniedz atbalstu un palīdzību orientēties plašajā informācijas apjomā, lai veiktu savām interesēm, personībai labākās un piemērotākās izvēles izglītībā, kas nākotnē pavērs ceļu labi atalgotam un interesantam darbam.

Ar profesijām un tajās strādājošo cilvēku darba aprakstiem var iepazīties tīmekļvietnē www.profesijupasaule.lv, savukārt informāciju par izglītības iespējām interesējošajā profesijā var iegūt Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv