Skola zēns

Ikvienam bērnam, kas Latvijā ieradies bēgļu gaitās no Ukrainas, ir iespējas iegūt izglītību valsts valodā vai mazākumtautību valodā pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē. Tāpat ukraiņu bērni bez jebkādiem ierobežojumiem varēs apmeklēt interešu izglītības pulciņus.

Atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinē katra pašvaldība. Tāpēc pašvaldība izvērtē savā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieejamību un atbilstību, un nosaka, kurās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un programmās var nodrošināt konkrētajam bērnam nepieciešamo izglītības pakalpojumu.

Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu bērnu uzņem izglītības programmā viņa vecumam atbilstošā klasē vai pirmsskolas izglītības grupā. Vienlaikus, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības, tiek izstrādāts individuālais izglītības programmas apguves plāns un noteikti nepieciešamie atbalsta pasākumi (latviešu valodas, ukraiņu valodas (ja iespējams) apguvei, logopēda, izglītības psihologa, sociālā pedagoga atbalstu u.c.).

Izglītības iestāde informāciju par bērnu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), norādot apakšstatusu „Ukrainas civiliedzīvotājs”. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija apkopo VIIS iesniegtās ziņas, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu darba samaksai, finansējumu brīvpusdienām 1. – 4. klašu bērniem,  asistenta pakalpojumiem bērniem ar speciālām vajadzībām un mācību līdzekļiem.

Ukraiņu bērni līdz 4 gadu vecumam var neapgūt pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene pieņem šādu lēmumu. Savukārt bērna vecāks vai jebkurš cits pilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs ir tiesīgs sniegt bērna uzraudzības (tā dēvēto aukļu) pakalpojumu, ar nosacījumu, ka pieskata tikai savas valsts bērnus. Svarīgi, ka šādā gadījumā persona  ir atbrīvota no nepieciešamo formalitāšu kārtošanas un var neievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Tāpat pilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā.

Nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji, iegūstot izglītību, nekārto attiecīgajā izglītības pakāpē noteiktos valsts pārbaudes darbus. Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu 1. – 8.klases un 10. – 11.klases skolēnu pārceļ nākamajā klasē bez nosacījumiem, ar tiesībām mācīties atkārtoti tajā pašā klasē. 9. un 12.klases skolēnam, kurš izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un laikā nokārto mācību priekšmetos (kursos) noteiktos pārbaudījumus, tādējādi apliecinot izglītības programmā ietverto prasību izpildi, izsniedz attiecīgu izglītības dokumentu – apliecību, atestātu vai diplomu. Ja skolēns  neizpilda minētās prasības, viņam ir tiesības mācīties atkārtoti tajā pašā klasē.

Civiliedzīvotāju uzņem pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā uz laiku līdz vienam gadam.

Aicinām iepazīties ar  Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto algoritmu Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē.

Tāpat aicinām izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā  izveidoto sadaļu „Atbalsts nedrošā brīdī”, kur vienuviet apkopota informācija gan par pieejamo atbalstu ukrainas bēgļiem, gan noderīgi resursi pedagogiem un vecākiem par to, kā runāt ar bērniem par karu, rīcību krīzes situācijās, vēstures faktiem un vērtībizglītību.