Cilvēks lasa grāmatu

Lai laikus uzsāktu skolēnu prasmju rezultātu padziļinātu izpēti un segtu starptautiskās saistības dalībai izglītības pētījumos, nodrošina finansējumu 384 tūkstošu eiro apmērā jaunā starptautisko izglītības pētījumu projekta aktivitātēm, kuras īstenojamas vēl 2023. gadā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kas šodien, 7. novembrī, apstiprināts valdībā.

Finansējums jau šogad ļauj uzsākt Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas programmas PIRLS jaunāko rezultātu padziļinātu izpēti. Jaunākie, šogad, publiskotie pētījuma dati rāda, – lai arī Latvijas sākumskolas skolēnu lasītprasme ir virs Eiropas Savienības vidējā līmeņa, 2021. gadā ir piedzīvots nozīmīgs rezultātu kritums, salīdzinot ar iepriekšējā pētījuma cikla skolēnu lasītprasmes rezultātiem 2016. gadā. Pieejamais finansējums ļaus jau šogad sākt padziļinātu analīzi par rezultātu izmaiņu iemesliem un sagatavot ieteikumus skolēnu lasītprasmes uzlabošanai. Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022. gada cikla rezultāti sniegs papildu informāciju rezultātus ietekmējošo faktoru izpētē lasītprasmē dažādos izglītības posmos.

Tāpat nodrošinātais risinājums ļauj uzsākt padziļinātu analīzi par Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 2019 sākumskolas skolēnu prasmju rezultātiem. Skolēni, kuri 2019. gadā bija 4. klasē kārtos šajā mācību gadā 9. klases eksāmenu matemātikā, tādējādi dodot iespēju salīdzināt snieguma izmaiņas un apvienot nacionālo pārbaudes darbu rezultātu izpēti ar starptautisko izglītības pētījumu datu izpēti.

Latvijas skolēnu, skolotāju un skolu direktoru dalība minētajos pētījumos iepriekšējos gados ir ļāvusi nodrošināt rekomendācijas gan skolotāju profesionālajai pilnveidei, gan mācību satura un metožu pilnveidei, un vērtēt skolēnu sasniegumu dinamiku starp katra pētījuma cikliem.

Piešķirtais finansējums nodrošina padziļinātu datu izpēti Eiropas Savienības fondu jaunā plānošanas perioda 2021.-2027. gadam atbalsta pasākumu ietvaros, kura noteikumus valdībā apstiprināti 4. jūlijā, taču pilna apmēra darbībai nepieciešamais finansējums būs pieejams pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi, Izglītības un zinātnes ministrijai un izglītības pētniekiem sniedz iespējas iegūt datus Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes novērtēšanai un pētījumu rezultātu izmantošanai, gan veidojot izglītības politiku, gan attīstot bērnu, jauniešu un pieaugušo prasmes.

Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo finansējumu starptautisko izglītības pētījumu dalības maksu segšanai un īstenošanai 2023. gadā” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Dalība pētījumos īstenota ES Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

 

Nacionālais attīstības plāns un Eiropas Savienības logo