Izglītības un zinātnes ministrijā ir uzsākta dienesta pārbaude par Valsts izglītības satura centra publicētā metodiskā materiāla “Seksuālā izglītība, jautājumi un atbildes” izstrādes un publicēšanas norisi, tai skaitā minētā materiāla virzības publiskošanai procesā pieņemto lēmumu un risinājumu atbilstību labas pārvaldības principam un Valsts izglītības satura centra iekšējai kontroles un risku vadības sistēmai, izvērtējot Valsts izglītības satura centra vadītājas un citu atbildīgo nodarbināto atbildību.

Ņemot vērā dienesta pārbaudē par centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas kavēšanu, attiecīgo centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas savlaicīgu nenodrošināšanu un to, ka ir pieļauta arī tādu pamatizglītības sertifikātu izsniegšana, kuri neatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, kā arī amatpersonu atbildības izvērtējumu, ir ierosinātas disciplinārlietas pret Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra amatpersonām.

Ņemot vērā Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 21.panta pirmajā daļā noteikto, ka, pēc tam, kad pieņemts lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu, ierēdni ar motivētu lēmumu uz laiku, bet ne ilgāk kā līdz disciplinārsoda izpildes uzsākšanai, saglabājot mēnešalgu un sociālās garantijas, var atstādināt no amata pienākumu izpildes, Valsts izglītības un satura centra vadītāja L.Voroņenko ar izglītības un zinātnes ministres rīkojumu ir atstādināta no amata uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku.