Augstskolu reforma
Ilustratīvs attēls

Stiprinot Latvijas augstāko izglītību, turpinās augstskolu reorganizācijas – šodien, 23. maijā, Ministru kabinets (MK) atbalstījis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) integrēšanu Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Banku augstskolas (BA) integrēšanu Latvijas Universitātē (LU).

MK rīkojums paredz, ka reorganizācijas rezultātā RTA, tajā skaitā tās Līvānu filiāle un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ar 2025. gada 1. aprīli tiks pievienota RTU, turpinot un attīstot studiju un pētniecības izcilību RTA stratēģiskās specializācijas jomās "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" un "Sociālās zinātnes" Latgales reģionā. RTA turpinās pastāvēt kā RTU struktūrvienība, RTU pārņemot akadēmijas tiesības un saistības. RTA Līvānu filiāle kļūs par RTU filiāli, un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola turpinās darboties kā RTU vispārējās vidējās izglītības iestāde, īstenojot akreditētu vispārējo vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu. Reorganizācijas projekta ietvaros paredzēta arī Ārējās drošības un aizsardzības centra izveide.

“Konsolidācijas ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiks investēti  finanšu resursi zinātnes un studiju procesa  pilnveidošanai. RTA kļūstot par zinātnes universitātes daļu, tiks nodrošināta RTA konkurētspēja ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sākotnējie būtiskākie virzieni, kur plānots saņemt atbalstu no RTU, ir ārvalstu studentu piesaiste, stratēģisko specializāciju stiprināšana, sadarbības veicināšana ar nozaru un reģiona uzņēmumiem,” atzīmē RTA rektore profesore Iveta Mietule.

Savukārt BA pakāpeniski līdz 2025. gada 31. augustam pievienosies LU, kurā augstskola turpinās pastāvēt kā LU iestāde. LU pārņems augstskolas tiesības un saistības, vienlaikus saglabājot BA akadēmisko un zinātnisko autonomiju, nosaukumu un simboliku, kā arī turpinot un attīstot studiju un pētniecības izcilību BA stratēģiskās specializācijas jomā “Sociālās zinātnes” (izglītības tematiskā joma – komerczinības un administrēšana).

“MK lēmums neietekmē esošo studentu studiju programmas, tos nosaka izglītības programmu akreditācija un Banku augstskolas noslēgtie līgumi. Sākot ar 2025. gada 1. septembri, būsim autonoma iestāde LU ekosistēmā un turpināsim īstenot visas savas programmas un veidosim jaunas starpdisciplināras programmas. Integrācija LU mums ļaus ieviest jaunus digitālus risinājumus un veidot jaunus projektus, efektīvāk koplietojot resursus,” stāsta BA rektore Līga Peiseniece.

Augstākās izglītības reformas galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko piedāvā efektīvi pārvaldītas augstākās izglītības iestādes. Augstskolu reorganizācija paredz augstskolu savienošanos ar zinātnes universitātēm un tā nepieciešama, lai saglabātu šo augstskolu darbības integritāti un studiju programmu īstenošanas turpināšanas ilgtspēju, piesaistot papildu resursus, tajā skaitā finansējumu. 2022. gadā valdība jau lēma par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) pievienošanu RTU, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) integrēšanu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). Reorganizācijas procesā noteikto tiesību un saistību pārņemšana ietver: augstskolu studiju virzienu pārņemšanu, nodrošinot šajos virzienos esošo studiju programmu īstenošanu; darba tiesisko attiecību pārņemšanu ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu; studiju nepārtrauktības nodrošināšanu sekmīgi studējošiem.