Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotās valsts pētījumu programmas (VPP) “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projektu atklāto konkursu. Programmas mērķis ir stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijās sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear Research – CERN).

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. jūnijs un programmas kopējais budžets ir 900 000 EUR 24 mēnešu periodam. VPP “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnes www.lzp.gov.lv  sadaļā "Projektu konkursi".

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 2 projekta sadarbības partneri.

Programmas ietvaros ir paredzēts īstenot pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā, lai attīstītu pasaules līmeņa zināšanas, cilvēkkapitālu un tehnoloģijas un uz to bāzes radītu produktus un pakalpojumus, iesaistot zinātnisko un akadēmisko personālu, kā arī studējošos, doktora grāda pretendentus un jaunos zinātniekus. Programmai ir šādi uzdevumi:
● attīstīt sadarbību ar CERN viena vai vairāku CERN zinātnisko eksperimentu ietvaros, piemēram, Kompaktā mionu solenoīda (The Compact Muon Solenoid) eksperimenta ietvaros;
● veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā;
● attīstīt fundamentālu pētniecību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā.

Programma ir izveidota sadarbībā ar stratēģiskās vadības padomi, iesaistoties pārstāvjiem no IZM, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, SIA “Baltic Scientific Instruments”, Merilendas Universitātes (University of Maryland), Pjēra un Marijas Kirī universitātes (Parīze VI) (Université Pierre & Marie Curie, Paris VI), Londonas Universitātes (University of London) un CERN.

VPP kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgi jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu.