dati

Projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) noslēgusi līgumu ar konsultāciju uzņēmumu “PricewaterhouseCoopers”. Ministrijas uzdevumā uzņēmums līdz 2022. gada decembra beigām veiks pētījumu izglītības kvalitātes risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.

Jaunā sistēma būs rīks izglītības kvalitātes risku identificēšanai, prognozēšanai un novēršanai izglītības iestāžu, pašvaldību un nacionālā līmenī. Sistēma savlaicīgi brīdinās tās lietotājus par potenciālu apdraudējumu izglītības kvalitātei, dos iespēju analizēt situācijas cēloņus un rīkoties, lai nepieļautu nevēlamu seku iestāšanos. Sistēma plānota vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

Risku identificēšanas sistēmai izglītības kvalitātes vadības un monitoringa sistēmā paredzēta nozīmīga vieta, un tā tiek veidota atbilstoši aktuālām izglītības attīstības prioritātēm un mērķiem, tajā skaitā atbilstoši jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanas principiem vispārējā izglītībā. Aktuālais izglītības politikas attīstības virziens paredz, ka izglītības iestāžu darbība tiek decentralizēta, palielinot dibinātāja, tostarp pašvaldības, atbildību par izglītības kvalitāti un palielinot izglītības iestādes kā mācīšanās organizācijas atbildību par mērķu sasniegšanu, kvalitatīvu izglītību, iekļaujošu vidi un efektīvu pārvaldību.

IZM un uzņēmuma sadarbības ietvaros plānots izstrādāt risku identificēšanas sistēmas konceptuālo modeli, algoritmu risku identificēšanas rādītāju aprēķinam, analīzei un interpretācijai, kā arī prototipu. Risku identificēšanas sistēma pēc pētījuma īstenošanas lietotājiem izglītības iestāžu, pašvaldību un nacionālā līmenī būs pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tiks izveidota arī izglītības kvalitātes vērtēšanas metodika risku identificēšanas sistēmas ieviešanai. Līdztekus ekspertu līmeņa rekomendācijām risku identificēšanas sistēmas veiksmīgai ieviešanai un ilgtspējai norisināsies virkne izglītojošu pasākumu, būs pieejamas vadlīnijas un izglītojoši materiāli.

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pētījuma īstenošanu un efektīvas sistēmas izveidi, uzņēmums “PricewaterhouseCoopers” sadarbosies ar izglītības tehnoloģiju uzņēmumu “Edurio” un informāciju tehnoloģiju uzņēmumu “Infotrust”.

Pētījums “Izglītības kvalitātes risku identificēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana” notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. Projektu īsteno IZM sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

ESF Sociālais fonds