Izglītība Pedagogiem Vecākiem
CO2

Maija beigās visās Latvijas skolās noslēgusies CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšana. Vērtējot pirmos rezultātus, izglītības iestādes atzīst, ka jaunās mērierīces disciplinē gan skolotājus, gan bērnus un mudina regulāri domāt par gaisa kvalitāti klasē.

Gaisa kvalitātes mērierīces ir nodrošinātas visās valsts un pašvaldību dibinātajās vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši klašu komplektu un mācību grupu skaitam. Kopumā skolās uzstādīti ap 14 000 sensoru, ap 1000 iekārtu nonākušas arī pašvaldību sociālās aprūpes centros, no valsts budžeta šim mērķim atvēlot 4,3 milj. eiro. Gaisa kvalitātes mērītājus uzstādīja uzņēmums "Moduls Engineering" saskaņā ar noslēgto vienošanos. 

Šī Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva papildus pašvaldību investīcijām ir vēl viena nozīmīga iespēja ne tikai uzlabot skolēnu un pedagogu labsajūtu klasē, bet arī samazināt iespējamo infekciju izplatīšanās risku. Lielākais ieguvums no sensoriem būs visaptveroši dati par gaisa kvalitātes problēmām visās Latvijas skolās. Tālākā rīcība jau atkarīga no pašvaldības un skolas, meklējot atbilstošākos risinājumus situācijas uzlabošanai.

Sensoru dati par gaisa kvalitāti klasēs portālā co2.mesh.lv no 1. jūnija ir publiski pieejami ne vien Izglītības un zinātnes ministrijai un skolām, bet arī vecākiem. Portālā gaisa kvalitātes mērītāju rādījumi tiek attēloti divos veidos – izglītības iestādes telpās veikto gaisa kvalitātes mērījumu atspoguļojums tiešsaistes režīmā ar 2 minūšu intervālu un gaisa kvalitātes mērījumu atspoguļojums laika intervālā līkņu veidā. Gaisa kvalitātes mērījumus portālā var atrast pēc izglītības iestādes nosaukuma, tās ēku un telpu nosaukumiem, kādus definējuši paši izglītības iestādes pārstāvji. Portālā ir iespējams arī aplūkot attiecīgās telpas datus laika intervālā, tādējādi izglītības iestāde un tās dibinātājs var iegūt pārskatu par gaisa kvalitāti telpā, ko var salīdzināt ar telpu noslodzes plānojumu un ventilācijas sistēmu darbības algoritmu. Portālā redzams ne tikai CO2 līmenis telpā, bet arī gaisa temperatūra un relatīvais gaisa mitrums telpā. Šie rādītāji ir jāvērtē kopsakarībās, jo tie visi veido kopējo gaisa kvalitāti telpā. 

Neapmierinošas gaisa kvalitātes gadījumā izglītības iestādes dibinātājam jāveic pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā piespiedu ventilācijas sistēmu izbūve izglītības iestādēs, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes prasību ievērošanu. Gan izglītības iestādēm, gan izglītības iestāžu dibinātājiem jāņem vērā, ka no 2024.gada, pārejot uz izglītības iestāžu institucionālo akreditāciju, gaisa kvalitātes prasību ievērošana ir viens no kritērija “Infrastruktūra un resursi” novērtēšanas rādītājiem.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2022. gadam” pašvaldībām pieejami Valsts kases aizdevumi investīciju projektu, tajā skaitā izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai. Saskaņā ar noteikumiem, viens no atbalstāmajiem investīciju virzieniem ir izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija, tai skaitā, arī atbilstošu ventilācijas sistēmu izbūve kvalitatīvas mācību vides un izglītības iestādēm noteikto higiēnas prasību izpildei.

Pašvaldība var īstenot izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas pasākumus, piesakot projektu Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas pašvaldībām ietvaros.

Visa informācija par gaisa kvalitātes prasībām izglītības iestādēm, gaisa kvalitātes mērījumiem, kā arī informatīvie un metodiskie materiāli pieejami Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Izglītības iestādēm” (https://www.ikvd.gov.lv/lv/gaisa-kvalitates-prasibas-izglitibas-iestades).