ES struktūrfondi
es fondi

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas projektiem, kas tiek īstenoti ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmām, turpmāk būs pieejami plašāki finanšu ieguldījumu instrumenti un projektu ieviešanas nosacījumi ir precizēti atbilstoši aktuālajām skolu vajadzībām. Šādus nosacījumus paredz ES fondu programmu noteikumu grozījumi, kurus šodien, 2021. gada 1. aprīlī, apstiprināja valdības sēdē.

Septiņām profesionālās izglītības iestādēm esošo ES fondu modernizācijas projektu īstenošanai papildus būs pieejami vairāk nekā 409 tūkstoši eiro. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums modernizācijas projektu turpmāk īstenos kopā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Sadarbībā ar pašvaldību plānots veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, kura darbnīcas un telpas varēs izmantot vispārizglītojošo skolu un pieaugušo mūžizglītības audzēkņu nodarbībām un Kuldīgas Restaurācijas centra aktivitātēm.

Vispārizglītojošo skolu mācību infrastruktūras modernizācijas projektos turpmāk varēs neierobežoti īstenot jaunu vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izveides vai esošo pārbūves darbus. Precizēti arī atbalstītajām skolām noteiktie kritēriji, lai nodrošinātu to atbilstību pilnveidotajam  mācību saturam, jaunajiem pamatizglītības un vidējās izglītības mācību satura standartiem. Kritēriji pašvaldībām turpmāk dod iespēju elastīgi plānot un sakārtot skolu tīklu, tajā skaitā paredzot izglītības pakāpes maiņas iespēju, skolās, kurās tiek īstenoti ES fondu atbalstītie modernizācijas projekti. Piemēram, mainot skolas statusu no vidusskolas uz valsts ģimnāziju vai vidusskolu pārveidojot par pamatskolu.

Skolu infrastruktūras modernizācijas projektu īstenošanā izveidojies atlikums vairāk nekā 359 tūkstošu eiro apmērā tiks saglabāts esošās programmas ietvaros, lai šā gada otrajā pusē pārdalītu ES Covid-19 seku mazināšanas programmai REACT EU, kuras ietvaros tiks turpināta skolu digitalizācija. Ar ES atbalsta mehānismu REACT EU, tiks iegādāts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums, kas nepieciešams attālināta un tiešsaistes mācību procesa nodrošināšanai,  indikatīvi paredzot aptuveni 10,5 miljonus eiro.

Līdzās ES fondu skolu infrastruktūras modernizācijas programmai, REACT EU atbalsta mehānismam, plānoti ieguldījumi arī ES papildu investīciju programmā Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna ietvaros. ANM plānā skolu tīkla modernizācijas pasākumos būs iespēja ieguldīt vismaz 30,6 miljonus eiro. Atbalsts plānots 15 - 20  reorganizētām vispārējās izglītības iestādēm ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem (kas izveidotas pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas).

Šodien valdībā apstiprinātie noteikumu projekti "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"" un  "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"" pieejami MK mājaslapā.

Papildu informācija:

Ar ES fondu atbalstu tiek modernizēta mācību vide 38 pašvaldību 95 vispārējās izglītības iestādēs, kopumā no ES fondu, valsts un pašvaldību līdzekļiem investējot vairāk nekā 367 miljonus eiro. Projekta ietvaros ir veikta jaunu skolu ēku būvniecība, ēku un telpu modernizācija, izveidoti moderni dabaszinātņu kabineti un mācību laboratorijas, dienesta viesnīcu, sporta zāļu, stadionu izbūve un modernizācija, kā arī veikti ieguldījumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanā un aprīkojumā.

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla modernizācija tiek īstenota 23 skolās visā Latvijā, kopumā no ES fondu, valsts un pašvaldību līdzekļiem ieguldot vairāk nekā 107 miljonus eiro. Projekta ietvaros ir veikta jaunu skolu ēku būvniecība, ēku un telpu modernizācija, izveidoti moderni praktisko nodarbību telpu (poligoni) un mācību laboratorijas, dienesta viesnīcu, sporta zāļu, stadionu izbūve un modernizācija, kā arī veikti ieguldījumi profesionālā aprīkojuma un iekārtu iegādei mācību programmu īstenošanai.