Jaunumi

Latvijas pētniecības organizācijas, kas reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2020.gada 9.janvārim aicinātas pieteikties starptautiskā pētniecības konkursā “Sabiedrības transformācijas iespējošana, saskaroties ar klimata pārmaiņām” (SOLSTICE).

Latviju konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot finansiālo atbalstu mūsu valsts dalībniekiem. Projekta konsorcija sastāvā ir jābūt trīs atsevišķu valstu partneriem.

Konkurss tiek organizēts kopējās programmēšanas iniciatīvas “Apvienojot klimata zināšanas Eiropā (Climate)” ietvaros. Projektu konkurss ietver 3 galvenās tēmas:

  • Sociālais taisnīgums un līdzdalība;
  • Sajūtu veidošanās, kultūras nozīme un riska uztvere;
  • Transformatīvas finanses un ekonomika.

Klimata pārmaiņas ir viena no aktuālākajām globālajām problēmām, ar kuru saskaras sabiedrība. Konkursa mērķis ir dot iespēju sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības kopienai uzņemties vadību un sniegt ieguldījums klimata pārmaiņu risināšanā no sabiedrības problēmu konteksta. Konkurss sniegs iespēju pētīt galvenās problēmas saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu, paredzēšanu, pielāgošanos un ilgtspējību.

Plašāka informācija par pētniecības konkursu un tā atbalstāmajām izmaksām pieejama šeit.

Kontaktpersona: Kaspars Karolis, Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv.

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).

logo ansamblis