Jaunumi
brian yurasits y8k dMPNWNI unsplash

Latvijas pētniecības organizācijas, kas reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2020.gada 16.aprīlim aicinātas pieteikties starptautiskā pētniecības konkursā par riskiem, ko cilvēku veselībai un videi rada piesārņojums un patogēni, kas atrodas ūdens resursos (AQUATICPOLLUTANTS). Latviju konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), sniedzot finansiālo atbalstu mūsu valsts dalībniekiem.

Latviju šajā konkursā pārstāv IZM, sniedzot 300 000 eiro finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – zinātnisko institūciju reģistrā esošās zinātniskajām institūcijas, kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam saskaņā ar Regulu 651/2014. Atbalstu varēs saņemt tikai ar saimniecisko darbību nesaistītie projekti.

Konkurss ir sadalīts 3 tēmās ar vairākām apakštēmām. Pētniecības priekšlikumus var iesniegt par šādām tēmām:

1. Mērīšana - potenciāli bīstamu piesārņotāju (CEC), patogēnu un pret mikrobiem izturīgu baktēriju izturēšanās pret vidi ūdens ekosistēmās.

2. Novērtēšana - CEC, patogēnu un pretmikrobu rezistento baktēriju riska novērtēšana un pārvaldība no ūdens ekosistēmām (iekšzemē, piekrastē un jūrā) cilvēku veselībai un videi.

3. Rīcība - CEC, patogēnu un pret mikrobu rezistento baktēriju samazināšanas stratēģijas ūdens ekosistēmās (iekšzemē, piekrastē un jūrā).

Plašāka informācija par pētniecības konkursu un tā atbalstāmajām izmaksām.

Konkursa laika grafiks

  • Konkursa sākums: 17.02.2020.
  • Sākotnējo priekšlikumu iesniegšana: 16.04.2020.
  • Pilno priekšlikumu iesniegšana: 14.08.2020.
  • Lēmums par finansētajiem projektiem: oktobris, 2020.
  • Projektu uzsākšana: decembris, 2020. – marts, 2021.

Projekta konsorcija sastāvā ir jābūt trīs atsevišķu valstu partneriem. Konkursā piedalās 26 valstis.

Kontaktpersona:
Kaspars Karolis, Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv.

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).