Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs, tajā skaitā speciālās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un internātskolās, un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi". Šo noteikumu projekta apspriešanā aktīvi iesaistās Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti.


Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību un kritērijus skolēnu uzņemšanai un atskaitīšanai no izglītības iestādes, kā arī obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi. Noteikumi attiecas uz vispārējās izglītības iestādēm, kurās īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas, tajā skaitā vispārējās izglītības īpašo veidu izglītības programmas un profesionālās izglītības programmas.