1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta mērķgrupa ir valsts, pašvaldību, valsts augstskolu vai citu juridisko vai fizisko personu dibinātas izglītības iestādes, pilngadīgi izglītojamie, nepilngadīgu izglītojamo vecāki un  atbildīgās amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir pārskatīt izglītojamo uzņemšanas, atskaitīšanas un pārcelšanas prasības vispārējās izglītības iestādēs, sākot no 2021.gada 1.septembra

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē  š.g. aprīlī.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2021. gada 26. aprīlim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Izglītības departamenta vecākajai ekspertei Olitai Arklei:  olita.arkle@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece  (liga.buceniece@izm.gov.lv).