1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība.
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība.

4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz ministriju, pašvaldībām valsts un privātajām izglītības iestādēm, asistenta pakalpojuma saņēmējiem un sniedzējiem.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot valsts budžeta līdzekļu aprēķināšanas un piešķiršanas mehānismu, kā arī pilnveidot pārraudzību par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Noteikumu projekts paredz precizēt datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā, valsts budžeta līdzekļu aprēķināšanas un finansējuma piešķiršanas nosacījumus un veidlapas formu pārskatam par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

7. Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)
Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 23.novembrim ieskaitot lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv, talr.67047829
10. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore Marina Kosareva, e-pasta adrese: marina.kosareva@izm.gov.lv