1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts)
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Ministrija, privātās izglītības iestādes, kas tiks reģistrētas kā starptautiskās skolas, to dibinātāji, pedagogi, izglītojamie, izglītojamo vecāki
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un finansē no valsts budžeta mācību priekšmeta “Latvijas mācība” īstenošanas izmaksas (pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada decembra sākumā
7. Dokumenti

Noteikumu projekts

Anotācija

Anotācijas pielikums
8. Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski
9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ance.rudzite@izm.gov.lv
10. Saistītie tiesību aktu projekti

1) Ministru kabineta noteikumu projekts "Starptautisko skolu noteikumi";
2) Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"";

3) Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”.

11. Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece