1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.670 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir novirzīt papildu finansējumu Valsts izglītības satura centra īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam, lai nodrošinātu informatīvu un izglītojošu atbalstu sekmīgai pilna cikla jaunā mācību satura ieviešanai, kā arī izstrādātu un aprobētu jauna tipa valsts pārbaudes darbu saturu 9. un 12.klasēm atbilstoši jaunā mācību satura prasībām

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts kā MK lieta, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 30.decembrim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Kristīne Grundmane

Tālr.: 67047943

E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv