1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts ģimnāzijas un to dibinātāji, vispārējās izglītības iestādes, kuras nākotnē varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusa iegūšanu, un to dibinātāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir kritēriju un kārtības noteikšana valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai un anulēšanai (izrietoši arī valsts ģimnāzijas statusa saglabāšanai).

Noteikumu projekta būtība:

        - vispārējās izglītības apguves kvalitātes paaugstināšanas veicināšana valsts ģimnāzijās un izglītības iestādēs, kuras pretendē uz valsts ģimnāzijas statusu;

        - valsts ģimnāziju lomas valsts un plānošanas reģionu pedagogu profesionālās kapacitātes pilnveidē un metodiskajā darbā stiprināšana;

        - kriteriālu un kvantitatīvu nosacījumu noteikšana valsts ģimnāziju tīkla turpmākai attīstībai¬.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. marta mēnesī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2020. gada 2. martam, nosūtot to uz e-pasta adresēm: ilze.seipule@izm.gov.lv un ance.rudzite@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule, e-pasta adrese: ilze.seipule@izm.gov.lv, t. 67047995.