Latvijas augstskolas, kuras īsteno STEM studiju programmas, un zinātniskie institūti, kas veic pētījumus Viedās specializācijas jomās, STEM studiju programmu modernizācijā investēs vairāk nekā 44,6 miljonus eiro un pētniecības infrastruktūras attīstībā gandrīz 120,3 miljonus eiro Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma (8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” un 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" finansējums).

Šīs investīcijas ļaus palielināt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu devumu tautsaimniecībai, nodrošinot Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķa – ekonomiskās izaugsmes tempa pieaugumu – sasniegšanu. Investīciju priekšnoteikums ir noteiktajiem mērķiem atbilstošas augstskolu un zinātnisko institūtu attīstības stratēģijas, kuras tiek izstrādātas sadarbībā ar profesionālajām nozaru organizācijām.
Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā institūcijas savās attīstības stratēģijās laikposmam līdz 2020. gadam ir ietvērušas pasākumus tautsaimniecībai nepieciešamo zināšanu un cilvēkkapitāla nodrošināšanai.

Institūcijas, kuru stratēģijas ir apstiprinātas

Daugavpils Universitāte
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Liepājas Universitāte
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Transporta un sakaru institūts
Ventspils Augstskola
Vidzemes Augstskola