1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Augstskolas un koledžas, reflektanti, studējošie, Akadēmiskās informācijas centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Augstākā izglītības padome, Valsts izglītības satura centrs

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir:

- atteikties no augstskolu reģistrācijas lapu un augstskolu un koledžu akreditācijas lapu, studiju virzienu akreditācijas lapu un studiju programmu licenču izsniegšanas;

- paredzēt, ka Ministru kabinets vairs katru gadu nenosaka sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai studiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves;

- pieļaut atšķirīgu ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšanu, ja ir noslēgta starptautiska vienošanās par izglītības dokumentu atzīšanu;

- precizēt informatīvo atsauci uz direktīvām;

Likumprojekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojekts izslidināts un izskatīts VSS 14.02.2019. (prot. Nr. 6 6.§).

7.

Dokumenti

Likumprojekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2019. gada 8. martam, nosūtot to uz Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniecei augstākās izglītības jomā Dacei Jansonei uz e-pasta adresi: dace.jansone@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta juriskonsultei Nadeždai Mazurei uz e-pasta adresi: nadezda.mazure@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.