Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumu projekts „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.
Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz

1) institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās,

2) personām, kas veic profesionālo darbību reglamentētajās profesijās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs ārvalstīs un pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu reglamentētā profesijā Latvijā,

3) ministrijām, kuras ir vadošās valsts pārvaldes iestādes reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā saskaņā ar šīs ministrijas nolikumā noteikto attiecībā uz tām reglamentētajām profesijām, kurās atzīšanas institūcija īslaicīgo pakalpojumu sniedzējam var izvirzīt prasību veikt kvalifikācijas pārbaudi.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā 2019.gada Spēkā ir Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 168 „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – noteikumi Nr. 168). Noteikumos Nr. 168 ir pārņemtas direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu tiesību normas attiecībā uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām (turpmāk – īslaicīgi pakalpojumi). 
2020. gada 2.jūlijā Latvija ir saņēmusi oficiālā paziņojuma papildvēstuli pārkāpumu procedūras lietā 2018/2296 par direktīvas 2005/36/EK prasību pārņemšanu Latvijā (turpmāk – paziņojums). Paziņojumā norādīts uz noteikumu Nr. 168 vairāku tiesību normu neatbilstību direktīvas 20015/36/EK prasībām.
Likumprojektā ”Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””, (Reģ. Nr. 509/Lp13), kuru 2020.gada 16.jūnijā Saeima paziņoja otrajā lasījumā (turpmāk – grozījumi reglamentēto profesiju likumā), ir paredzēts mainīt tiesību normas attiecībā uz īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajās profesijās. Noteikumi Nr.168 ir pieņemti uz dažādu likumā noteiktu pilnvarojumu pamata un viens no šiem pilnvarojumiem zaudē spēku. Lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu tiesību normu interpretāciju, ir lietderīgi izdot jaunus noteikumus, paredzot, ka noteikumi Nr. 168 zaudēs spēku. Saskaņā ar grozījumiem reglamentēto profesiju likumā reglamentēto profesiju likuma 36. panta 9. punkts ir izteikts jaunā redakcijā un Ministru kabinetam ir jānosaka tās reglamentētās profesijas, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam:
1) ir jāiesniedz deklarācija, kā arī šīs deklarācijas saturu, tai pievienojamos dokumentus, deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtību;

2) var veikt kvalifikācijas pārbaudi, kā arī šīs pārbaudes veikšanas kārtību;

3) ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam reglamentēto profesiju likuma 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju. 
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, kas atbilst grozījumos reglamentēto profesiju likumā noteiktajām tiesību normām.

Dokumenti

Noteikumu projekts

Noteikumu projekta 1.pielikums

Noteikumu projekta 2.pielikums

Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv
  Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv
Cita informācija Nav
Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre