Precizētā 21.06.2021. redakcija

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas un augstskolas, tajā skaitā tajās nodarbinātie; zinātnieki; studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti, uzņēmēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis – apstiprināt valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” (turpmāk – programma), nosakot tās virsmērķi, mērķi, uzdevumus, īstenošanas termiņu un piešķirto finansējumu.

Projekts tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar zinātnes nozares pārstāvjiem, to skaitā Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijām, Latvijas Zinātņu akadēmiju, kā arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Programmu izstrādāja IZM, sadarbojoties ar programmas Stratēģiskās vadības padomi, kuras sastāvā ir pārstāvji no IZM, Eiropas Parlamenta, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas Tieslietu ministrijas, NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra, SIA “Tilde”, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO”, kā arī diasporas zinātnieki no Kristiana Albrehta universitātes Ķīlē (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) un Londonas Universitātes koledžas (University College London). Dokuments tiek virzīts saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, kā arī pēc tam tiek virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Rīkojuma projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

Pēc projekta apstiprināšanas sekos atklātais pētniecības projektu konkurss, par kura organizēšanu atbildīgā institūcija ir Latvijas Zinātnes padome.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 1.jūlijam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv, lana.dreimane@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Pētniecības programmu vienības vadītāja Lana Frančeska Dreimane