1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2

Dokumenta nosaukums

“Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs īstenojamo sporta veidu izglītības programmu sporta veidu federācijas, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu un noteikt augstākus, savstarpēji līdzvērtīgākus rezultativitātes kritērijus sporta veidos un pilnveidot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeli.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada oktobrī. Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā

7

Dokumenti

 

 

 

 

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, līdz 2021. gada 28. septembrim nosūtot to uz e-pasta adresi: ilze.paulina@izm.gov.lv ar norādi “Priekšlikumi MK noteikumu projektam “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas””

10

Cita informācija

Nav.

11

Atbildīgā amatpersona

Sporta departamenta vecākā eksperte Ilze Pauliņa; ilze.paulina@izm.gov.lv; tālr.: 67047932