Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Izglītības un zinātnes minisrtijas padotības iestāde Valsts izglītības satura centrs no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu. Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:

  • mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu (atsevišķi būtu aprobējamas klašu grupas 1.-3., 4.-6. un 7.-9.);
  • mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
  • mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem).

VISC aicina izglītības iestādes izvērtēt savas iespējas un piedalīties vienas vai vairāku izstrādāto programmu aprobācijā, tostarp izglītības iestādei kopā ar pašvaldību izvērtējot savas tehniskās un finansiālās iespējas. Izglītības iestādes, kas izlēmušas piedalīties aprobācijas procesā, VISC lūdz līdz 2015. gada 15.maijam informēt par savu izvēli, atsūtot rakstisku apliecinājumu, t.sk. precīzi norādot, kuras programmas tiks aprobētas.  Detalizētākai informācijai par paredzamo programmu aprobācijas gaitu lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Viesturu Vēzi, e-pasts: viesturs.vezis@visc.gov.lv