Jaunatnes likums

Likums nosaka jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un to kompetenci jaunatnes politikas nozarē, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai. Tā 1. pantā likums nosaka, ka jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Likuma 4. pantā noteikta Jaunatnes konsultatīvās padomes atbildība. Jaunatnes likuma 6. pantā noteikti kritēriji, kas izpildāmi, lai biedrību ierakstītu jaunatnes organizāciju sarakstā.

Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums

Ministru kabineta noteikumi nosaka Jaunatnes konsultatīvās padomes tiesības, uzdevumus, sastāvu un darbības principus.

Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība

Ministru kabineta noteikumi nosaka jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtību, tostarp apmācības programmas izstrādes un īstenošanas nosacījumus.

Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām

Ministru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, tostarp iesnieguma par iekļaušanu sarakstā saturu un izvērtēšanu.

Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam 

Ministru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, tostarp informāciju par atklāta projektu konkursa organizēšanas gaitu, lēmuma par finansējuma piešķiršanu un projekta īstenošanas uzraudzību.

Brīvprātīgā darba likums

Likums nosaka brīvprātīgā darba jēdziena ietvaru, tostarp tiesības brīvprātīgo darbu organizēt, veikt, brīvprātīgā darba organizētāja un darba veicēja tiesības un pienākumus.