Jaunatnes likums - nosaka jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un to kompetenci šīs politikas jomā, jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai jauniešu iniciatīvām, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni.

Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumsMinistru kabineta noteikumi nosaka Jaunatnes konsultatīvās padomes tiesības, uzdevumus, sastāvu un darbības principus.

Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtībaMinistru kabineta noteikumi nosaka jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtību, tostarp apmācības programmas izstrādes un īstenošanas nosacījumus.

Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņāmMinistru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, tostarp iesnieguma par iekļaušanu sarakstā saturu un izvērtēšanu.

Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam.  Ministru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, tostarp informāciju par atklāta projektu konkursa organizēšanas gaitu, lēmuma par finansējuma piešķiršanu un projekta īstenošanas uzraudzību.

Brīvprātīgā darba likums- nosaka brīvprātīgā darba jēdziena ietvaru, tiesības brīvprātīgo darbu organizēt, veikt, brīvprātīgā darba organizētāja un darba veicēja tiesības un pienākumus.