1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par 2020. /2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, 1.-12. klašu izglītojamajiem (~ 214521 izglītojamie pēc datiem uz 2019.gada 1.septembri) un viņu vecākiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 777 “Noteikumi par 2019. /2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvlaiku laiku”, kas izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16.  punktu, un kas nosaka 2019. /2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. Vienlaikus iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos ietverts arī regulējums par brīvdienu laiku, lai gan deleģējums Ministru kabinetam līdz šim to neparedzēja. 2018. gada 21. jūnijā tika pieņemts likums “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”, precizējot Ministru kabinetam  piešķirto deleģējumu, Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktam šobrīd paredzot, ka Ministru kabinets nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku. Līdz ar to atbilstoši minētajam deleģējumam nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus, kas noteiktu 2020. /2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.

Noteikumu projekts izstrādāts, ievērojot Vispārējās izglītības likuma 36. un 46. pantā ietverto regulējumu attiecībā par mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

Noteikumu projekts nosaka laiku, kurā vispārējās izglītības iestādēs sāk un pabeidz 2020. /2021. mācību gadu un organizē brīvdienas.

Noteikumu projektā paredzēts, ka mācību gads sastāv no diviem semestriem, starp kuriem ir nepieciešamas brīvdienas skolēnu atpūtai. Tādējādi ar noteikumu projektu ir koordinētas brīvdienas, lai vienlaicīgi būtu iespējami dažādi izglītojoši un metodiski ievirzes pasākumi gan skolēniem, gan skolotājiem.

Noteikumu projekts nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājam ir tiesības pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu, ja rodas ārkārtējas situācijas.

Pirmās klases izglītojamiem mācību gads saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu 36. pantu ir īsāks, tādējādi noteikumu projektā paredzēts, ka lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamajiem pieņem izglītības iestāde patstāvīgi, organizējot to otrajā semestrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē oktobrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 10.oktobrim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Dzintra Mergupe-Kutraite, t. 67047817, e-pasts dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv